Skuteczność wyszukiwarki

Jak badać skuteczność wyszuki­war­ki? Pro­ponu­ję prostą metodę.

Zaczni­jmy od tego, że w prosty sposób moż­na zbier­ać przez jak­iś czas (tydzień) hasła wpisy­wane do wyszuki­war­ki.

Następ­nie z wpisanych haseł tworzysz listę najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych. Wybierasz od 20% do 50% fraz, które najczęś­ciej się pow­tarza­ją (ważne aby lista nie była zbyt duża). Następ­nie dla każdej tej frazy wykonu­jesz przeszuki­wanie ser­wisu z uży­ciem badanej wyszuki­war­ki. Jeśli w pier­wszych wynikach zna­jdzie się strona odpowiada­ją­ca opty­mal­nie zapy­ta­niu staw­iasz plusi­ka. Na koniec sprawdza­sz ilość plusików. Jeśli badałeś powiedzmy 100 fraz to odpowiedź o skutecznoś­ci dosta­jesz od razu w pro­cen­tach.

Przykład­owo — w pier­wszej setce najpop­u­larniejszych słów wyszuki­wanych na Blogfrog.pl znalazły się niżej spisane słowa. Kry­teri­um sukce­su ustal­iłem jako “trzy pier­wsze pozy­c­je zwró­cone przez wyszuki­warkę odpowiada­ją tem­atowi wyszuki­wa­nia (przy każdym z możli­wych sor­towań wyników)”. Dla każdego z wybranych słów uru­chomiłem wyszuki­wanie. Pow­stała tabel­ka jak niżej.

hasło poprawny wynik
wyspy pola­cy 1
szkoła 1
prezen­ty 1
itel­li­gence 1
popow­icz 1
web­de­sign 1
fire­fox 0
Lis Dzi­en­nik 0
wyspy, pola­cy 1
kuch­nia & cias­to 1
Leop­ard OS 1

 

Test wskazał skuteczność wyszuki­war­ki na poziomie 80%. Zbadanie więk­szej iloś­ci przy­pad­ków poz­woli śledz­ić rozwój wyszuki­war­ki oraz odnieść jej trafność do konkurencji.

5 odpowiedzi
 1. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Nie sądzisz, że tego typu badanie skutecznoś­ci może nieco zafałs­zować obraz skutecznoś­ci wyszuki­warek. Śledz­iłem wyszuki­wa­nia kilku wyszuki­warek (np. Google Ana­lyt­ics ma taką funkcjon­al­ność) i zawsze domin­u­je tam bard­zo dłu­gi ogon nis­zowych wyszuki­wań. Co w takiej sytu­acji z tymi wyszuki­wa­ni­a­mi?

  Odpowiedz
 2. tomik99
  tomik99 says:

  Oczy­wi­scie, ze to jest uproszcze­nie. Odpowiedz sobie na pytanie, czy wolal­bys miec pewnosc, ze w 50% przy­pad­kow wyszuki­war­ka dziala poprawnie czy wolal­bys nie miec zad­nej pewnosci 🙂 Wychodze z zalozenia, ze jes­li malym kosztem moze­my znacznie polep­szyc uzytecznosc czesci ser­wisu po pros­tu warto to zro­bic 🙂

  Odpowiedz
 3. Mariusz Gąsiewski
  Mariusz Gąsiewski says:

  Fak­ty­cznie podany przez Ciebie sposób pozwala sprawdz­ić efek­ty­wność wyszuki­war­ki bard­zo małym nakła­dem pra­cy. Co sądzisz o doda­niu do tego drugiego para­metru wagi ważonej słowa kluc­zowego (np. ran­ga od 1 do 5) ? Dużo pra­cy nie przys­porzy, a infor­ma­c­je o efek­ty­wnoś­ci wyszuki­war­ki mogą być dużo bardziej miar­o­da­jne. Są słowa kluc­zowe, które mają kluc­zowe znacze­nie dla ser­wisu i są takie, które pomi­mo tego, że użytkown­i­cy częs­to wyszuku­ją ich w ser­wisie, są one sto­sunkowo mało ważne dla tego ser­wisu. Przykład­owo nie wiedzieć czemu jed­nym z częś­ciej wyszuki­wanych słów kluc­zowych dla mojej wit­ryny jest słowo kluc­zowe “szablony word­press”. Czy mam się prze­j­mować tym, że wyszuki­war­ka zwraca kiep­skie wyni­ki dla tego słowa kluc­zowego jeżeli na niej nie ma żad­nych szablonów do Word­Pres­sa, są tylko dar­mowe szablony dla małych firm?

  Odpowiedz
 4. Robert Sołkiewicz
  Robert Sołkiewicz says:

  Wracam do tego pos­ta już któryś raz i cały czas się nad nim zas­tanaw­iam. Tomek przed­staw­ił ocenę skutecznoś­ci wyszuki­war­ki z punk­tu widzenia właś­ci­ciela ser­wisu (IMO). Czy fak­ty­cznie o takie mierze­nie skutecznoś­ci nam (właś­ci­cielom ser­wisów) chodzi? Wg. mnie wyszuki­war­ka jest skutecz­na wtedy gdy wyświ­etli wyni­ki intere­su­jące dla oso­by która z niej korzys­ta, a to oznacza, że oso­ba ta podąży (kliknie) za wynikiem wyszuki­wa­nia. Przy takim założe­niu należało by jed­nak oprzeć się na statystykach klika­nia w wyni­ki a nie na oce­nie samych wyników.

  Odpowiedz
 5. Tomasz Karwatka
  Tomasz Karwatka says:

  Zgadzam sie z Mar­iuszem co do usprawnienia poprzez wagi. Wyda­je mi sie to cool.

  Robert — wiesz zalezy jak zwery­fiku­jesz wynik. Jes­li ustal­imy, ze daje­my PLUSA dopiero jes­li w wywiadach potwierdz­imy, ze userzy wpisu­jac dana fraze spodziewa­ja sie takiego wyniku to mamy wtedy spo­jrze­nie ocza­mi usera. Niem­niej to juz jest daleko ida­ca kom­p­likac­ja a mi chodzi­lo o podanie prostego i szy­bkiego sposobu na pomi­ar skutecznosci.
  Z drugiej strony patrzac na skutecznosc w ecom­merce wiemy, ze nie zawsze interes usera musi byc w pel­ni spo­jny z intere­sem danego sklepu. Oczy­wi­scie w dlugiej per­spek­ty­wie musza sie one jak najbardziej pokrywac.
  Oce­na klikow jest bard­zo myla­ca, czy nie zdarzy­lo Ci sie klikac des­per­acko choc przy­puszcza­les, ze tam nie ma tego czego szukasz ale to bylo jedyne sen­sowne miejsce? Czy nie zdarzy­lo Ci sie klikac i ori­en­towac sie, ze to nie to? Takie metody zawsze lat­wo sie wysy­pu­ja gdy chce­my badac zad­owole­nie uzytkown­ikow 🙂

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Robert SołkiewiczAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *