World Usability Day 2011

W tym roku ponow­nie orga­ni­zu­je­my World Usa­bi­li­ty Day. Tema­tem prze­wod­nim wyda­rze­nia jest edu­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie dla zmia­ny spo­łecz­nej.

World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się 17 listo­pa­da we Wro­cła­wiu. Wszyst­kie szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej kon­fe­ren­cji pod adre­sem: www.wud2011.pl

Tema­tem tego­rocz­nej impre­zy jest  pro­jek­to­wa­nie dla zmian spo­łecz­nych oraz edu­ka­cja spo­łe­czeń­stwa zwią­za­na z roz­wo­jem tech­no­lo­gii.

Spo­łe­czeń­stwo się zmie­nia, mamy dużo więk­szą siłę oddzia­ły­wa­nia na bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie niż kil­ka-kil­ka­na­ście lat temu. Na przy­kład, każ­da decy­zja poli­tycz­na może wią­zać się z sil­ną reak­cją spo­łe­czeń­stwa, z któ­rą poli­ty­cy muszą się liczyć. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­je się dzien­ni­kar­stwo spo­łecz­ne – nie jeste­śmy już odbior­ca­mi tre­ści, a coraz czę­ściej jej kre­ato­ra­mi.

Gdyby wtedy były demotywatory....

Trud­no sobie wyobra­zić pra­cę bez korzy­sta­nia z pocz­ty elek­tro­nicz­nej, a prze­cież 20 lat temu nie było o tym mowy. Doku­men­ty two­rzo­no ręcz­nie lub na maszy­nach do pisa­nia, nie było elek­tro­nicz­nych baz danych czy ogól­no­do­stęp­nych fak­sów.

Dużą zmia­ną jest moż­li­wość korzy­sta­nia z kar­ty kre­dy­to­wej, nie ma już koniecz­no­ści uży­wa­nia gotów­ki – nie musi­my cho­dzić na pocz­tę aby zapła­cić rachun­ki.

Zmie­nił się rów­nież nasz spo­sób zdo­by­wa­nia wie­dzy. Nie się­ga­my tak czę­sto do książ­ko­wych ency­klo­pe­dii. Mamy Google oraz Wiki­pe­dię. Szu­ka­jąc słów w obcym języ­ku coraz czę­ściej korzy­sta­my z Google Trans­la­te lub z wyszu­ki­war­ki Google. Nawet słow­nik orto­gra­ficz­ny został zastą­pio­ny przez Inter­net.

Zmie­nia­ją się zabaw­ki dla dzie­ci. Kie­dyś dzie­ci bawi­ły się misia­mi, lal­ka­mi a teraz mamy do czy­nie­nia z zabaw­ka­mi inte­rak­tyw­ny­mi, któ­re umoż­li­wia­ją naukę poprzez zaba­wę oraz pozna­wa­nie świa­ta. Dziec­ko od małe­go ma do czy­nie­nia z tech­no­lo­gią i dzię­ki temu jest ona dla nie­go dużo natu­ral­niej­sza niż dla czło­wie­ka doro­słe­go, któ­ry dora­stał w zupeł­nie innych warun­kach. Cie­ka­we, jacy będą przy­szli pro­jek­tan­ci oswo­je­ni tak bar­dzo z tech­no­lo­gią?

 

woogie

Woogie to cie­ka­wy przy­kład tego, w jaki spo­sób dziec­ko może bez­piecz­nie korzy­stać z tele­fo­nu iPho­ne. http://mashable.com/2010/10/08/woogie/

Pro­duk­ty tego typu nie muszą słu­żyć jedy­nie do zaba­wy. IPad jest z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ny w pra­cy z dzieć­mi auty­stycz­ny­mi i ma za zada­nie znacz­nie uła­twić komu­ni­ka­cję pomię­dzy cho­rym dziec­kiem a doro­słym.

Przez obec­ność nowych tech­no­lo­gii w naszym życiu zmie­nia­my się i ewo­lu­uje­my. Zaczy­na­my uży­wać inne­go języ­ka (WNT 2 TLK?), korzy­stać z emo­ti­ko­nów nawet na tra­dy­cyj­nych kart­kach papie­ru.

 

Wyzwa­nia pro­jek­to­we

Pro­jek­tu­jąc w dzi­siej­szych cza­sach tak napraw­dę nie wie­my, co będzie się dzia­ło z naszym pro­jek­tem w przy­szło­ści oraz jakie tech­no­lo­gie poja­wią się za rok czy dwa.

Przy­kła­dem trud­no­ści w oce­nie moż­li­wo­ści dane­go pro­duk­tu mogą być wia­do­mo­ści tek­sto­we. Komór­ko­we wia­do­mo­ści tek­sto­we powsta­ły w 1980 roku i słu­ży­ły do tego by poin­for­mo­wać, że użyt­kow­nik otrzy­mał maila. Twór­ca apli­ka­cji zro­bił wła­sne bada­nia i stwier­dził, że więk­szość sen­ten­cji ma poni­żej 160 zna­ków i ta wła­śnie licz­ba wyda­ła mu się naj­sen­sow­niej­sza.

Oka­zu­je się, że w przy­pad­ku pisa­nia SMSów licz­ba 160 jest zde­cy­do­wa­nie za mała.

Inną waż­ną kwe­stią jest pro­jek­to­wa­nie dla osób star­szych. Wyob­co­wa­nie i nie­zro­zu­mie­nie tego o czym mówi młod­sze poko­le­nie to tyl­ko jeden z pro­ble­mów, z któ­ry­mi muszą się bory­kać senio­rzy. Zresz­tą, w przy­szło­ści ten pro­blem stra­ci na zna­cze­niu, ponie­waż w wiek star­szy wej­dą oso­by, któ­re będą już zazna­jo­mio­ne z tech­no­lo­gią. Jed­nak nadal pozo­sta­ną pro­ble­my obni­żo­nej moto­ry­ki, pro­ble­mów ze wzro­kiem, gor­szą pamię­cią krót­ko­trwa­łą. Będzie to duże wyzwa­nie dla pro­jek­tan­ta, zwłasz­cza, że spo­łe­czeń­stwo sta­rze­je się i senio­rzy będą gru­pą doce­lo­wą, któ­rej nie da się pomi­nąć.

Jak zmie­niać świat

Pro­jek­tan­ci w róż­ny spo­sób pró­bu­ją wpły­nąć na nasze zacho­wa­nie. Przy­kła­dem może być brak przy­ci­sku „disli­ke” na Face­bo­oku. Ser­wis ten kon­se­kwent­nie  zachę­ca ludzi do pozy­tyw­nych zacho­wań i pozy­tyw­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia.

Ste­ve Jobs, two­rząc iPho­na, spra­wił, że inne tele­fo­ny sta­ły się nud­ne i pozba­wio­ne wie­lu potrzeb­nych funk­cji. Nasz spo­sób korzy­sta­nia z tele­fo­nów komór­ko­wych nie ogra­ni­cza się już tyl­ko do  wyko­ny­wa­nia połą­czeń. Teraz jest to przede wszyst­kim narzę­dzie komu­ni­ka­cji, orga­ni­zu­ją­ce naszą pra­cę, a tak­że potra­fią­ce pomóc nas odna­leźć, czy nawet ura­to­wać życie.

Do inter­fej­sów gesto­wych i doty­ko­wych przy­zwy­cza­ja­my się coraz bar­dziej. Obser­wu­jąc inte­rak­cje użyt­kow­ni­ków ze star­szą wer­sją Kin­dle mia­łam oka­zje zoba­czyć, że prak­tycz­nie wszyst­kie oso­by z przy­zwy­cza­je­nia pró­bo­wa­ły doty­kać ekra­nu, któ­ry wca­le nie był doty­ko­wy. Kin­dle rów­nież zmie­nia nasze podej­ście do ksią­żek i zachę­ca nas (cho­ciaż­by dar­mo­wym Inter­ne­tem) do tego by je pobie­rać.

Zmia­ny w spo­łe­czeń­stwie mają wie­le pozy­tyw­nych aspek­tów. Mamy moż­li­wość komu­ni­ka­cji z oso­ba­mi miesz­ka­ją­cy­mi dale­ko od nas, pozna­wa­nia innych kul­tur i ucze­nia się od nich. Moż­li­we, że w przy­szło­ści szok kul­tu­ro­wy nie będzie dla nas tak trud­nym prze­ży­ciem.

Przy­kła­dem pró­by zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści ludzi i ich edu­ka­cji może być cie­ka­wa akcja Sla­ve­ry­fo­ot­print, któ­ry ma za zada­nie poin­for­mo­wać ilu nie­wol­ni­ków pra­cu­je na nasze utrzy­ma­nie – http://slaveryfootprint.org/

Akcje takie jak Nakarmp­sa z Sze­ro­kiem czy Paja­cyk przy­no­szą wymier­ne korzy­ści potrze­bu­ją­cym. Ser­wis Paja­cyk pomógł ponad 40 tysiąc­om dzie­ci, akcja Nakarmp­sa nie tyl­ko pomo­gła nakar­mić psy w schro­ni­skach, ale rów­nież spo­wo­do­wa­ła wzrost adop­cji i zwró­ci­ła uwa­gę na pro­blem nie­chcia­nych zwie­rząt i prze­peł­nio­nych schro­nisk. Ludzie widząc zdję­cie psa i kli­ka­jąc przy­cisk „Nakarm” wią­za­li się w jakiś spo­sób z nim emo­cjo­nal­nie i łatwiej było im pod­jąć decy­zje o ewen­tu­al­nym zabra­niu psa ze schro­ni­ska.

Zmia­na spo­łecz­na jakiej jeste­śmy od kil­ku­na­stu lat obser­wa­to­ra­mi jest ogrom­na. Ludzie zmie­nia­ją swo­je nawy­ki oraz to, w jaki spo­sób się komu­ni­ku­ją i jak wyko­nu­ją dane czyn­no­ści. Ponad­to, zmie­nia się nasza kul­tu­ra. Jest to duże wyzwa­nie dla kre­ato­rów nowych tech­no­lo­gii – z jed­nej stro­ny muszą się oni dosto­so­wy­wać na bie­żą­co do zmien­ne­go oto­cze­nia, w któ­rym nowo­ści w cią­gu kil­ku mie­się­cy sta­ją się histo­rią i pro­jek­to­wać na coraz to now­sze urzą­dze­nia i plat­for­my szyb­ko ucząc się je rozu­mieć.

Pod­czas tego­rocz­ne­go World Usa­bi­li­ty Day będzie­my roz­ma­wiać o tym, w jaki spo­sób świa­do­mie i odpo­wie­dzial­nie pro­jek­to­wać oraz uwzględ­niać zmia­ny w tech­no­lo­gii, jakie doko­nu­ją się na naszych oczach. Zapra­sza­my już 17 listo­pa­da do Wro­cła­wia!

 

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „bilety lotniczeAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *