Co z tym HTML5?

Coraz czę­ściej Klien­ci w zapy­ta­niach ofer­to­wych wska­zu­ją na HTML5 jako na pożą­da­ny ele­ment spe­cy­fi­ka­cji w ich pro­jek­cie. Nic dziw­ne­go – HTML5 jest coraz bar­dziej popu­lar­ny i coraz wię­cej ser­wi­sów i apli­ka­cji inter­ne­to­wych wyko­rzy­stu­je jego moż­li­wo­ści. Póki co jed­nak o zmia­nie sił na ryn­ku jesz­cze mówić nie moż­na – wciąż bar­dziej popu­lar­na jest np. tech­no­lo­gia Ado­be® Flash®.

Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­wo­ści, że z bie­giem cza­su nowa spe­cy­fi­ka­cja tego języ­ka będzie wypie­rać wer­sję 4.01 i może w jakiejś czę­ści zastą­pić to, co było do tej pory imple­men­to­wa­ne w Java­Script lub Ado­be® Flash®. I jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że HTML5 zdo­mi­nu­je rynek już nie­ba­wem… w każ­dym razie wcze­śniej niż przed 2022 (bar­dziej opty­mi­stycz­na data w tym arty­ku­le). Dobrze, ponie­waż tech­no­lo­gia ta nie­sie ze sobą nowe ele­men­ty, któ­re teraz wyda­ją się nie­zbęd­ne a któ­rych koniecz­ność uży­cia trud­no było prze­wi­dzieć w dru­giej poło­wie lat 90-tych, kie­dy defi­nio­wa­no spe­cy­fi­ka­cję 4.01. Wte­dy więk­szość stron inter­ne­to­wych wyglą­da­ła hmm.. mniej wię­cej tak:

Źró­dło: http://www.smashingapps.com/2009/08/13/how-popular-website-designs-looked-like-in-late-90s.html

Choć mówić o tech­no­lo­gii w kon­tek­ście uży­tecz­no­ści nie jest łatwo, to prze­glą­da­jąc szkic nowej spe­cy­fi­ka­cji na stro­nie W3C, nie moż­na oprzeć się wra­że­niu, że zawie­ra ona kil­ka nowych ele­men­tów, któ­re nie tyl­ko u pro­gra­mi­stów budzą duże nadzie­je. Co nowe­go wno­si HTML5 dla osób, któ­re zaj­mu­ją się pro­jek­to­wa­niem ser­wi­sów inter­ne­to­wych?

Z punk­tu widze­nia archi­tek­tu­ry infor­ma­cji (i SEO oczy­wi­ście) przy­dat­ne będą znacz­ni­ki seman­tycz­ne, takie jak nav, header czy asi­de. Ele­men­ty seman­tycz­ne infor­mu­ją o prze­zna­cze­niu i cha­rak­te­rze tre­ści – np. któ­re ele­men­ty są czę­ścią nagłów­ka – i mogą być tym samym wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wa­ne i przed­sta­wio­ne w odpo­wied­ni do zawar­to­ści spo­sób. Obec­nie do ozna­cze­nia ele­men­tów takich jak nagłó­wek czy stop­ka stro­ny uży­wa się odpo­wied­nio zde­fi­nio­wa­nych ele­men­tów div. Zasto­so­wa­nie dedy­ko­wa­nych tagów to lep­sze seman­tycz­nie upo­rząd­ko­wa­nie ele­men­tów, co poten­cjal­nie prze­ło­ży się na lep­sze ich indek­so­wa­nie i czy­tel­ność infor­ma­cji. Seman­tycz­ne znacz­ni­ki pomoc­ne mogą być rów­nież przy gene­ro­wa­niu spi­su tre­ści oraz przy nawi­go­wa­niu po ser­wi­sie. Ele­ment nav przy­kła­do­wo może być uży­ty zarów­no do ozna­cze­nia ele­men­tów nawi­ga­cji glo­bal­nej jak i spi­su tre­ści, pagi­na­cji, ścież­ki nawi­ga­cyj­nej.

Zin­te­gro­wa­nie seman­tycz­nych ele­men­tów z HTML pozwa­la na prze­ka­za­nie infor­ma­cji prze­glą­dar­ce czym jest dany ele­ment na stro­nie. W HTML5 to seman­ty­ka ele­men­tów będzie okre­śla­ła zna­cze­nie tre­ści dane­go ele­men­tu a nie spo­sób w jaki treść jest przed­sta­wio­na w kodzie.

Źró­dło: http://www.alistapart.com/articles/previewofHTML5/

Nowa spe­cy­fi­ka­cja wspie­ra popu­lar­ne spo­so­by inte­rak­cji i pra­cy użyt­kow­ni­ka z dany­mi – tagi takie jak pro­gress czy meter infor­mu­ją o aktu­al­nym sta­nie pro­ce­su lub danych.  Nie jest to nowość – takie ele­men­ty są czę­sto imple­men­to­wa­ne za pomo­cą np. Java­Script, ale w HTML5 będzie to część spe­cy­fi­ka­cji i od stro­ny deve­lo­per­skiej będzie to znacz­nie prost­sze do zasto­so­wa­nia.

Źró­dło: http://wufoo.com

Okre­ślo­ne są rów­nież nowe typy pól tek­sto­wych – np. ema­il, url, tel, search oraz ich atry­bu­tów – np. auto­fo­cus, requ­ired, max. W chwi­li obec­nej wspie­ra­ne są co praw­da tyl­ko przez część prze­glą­da­rek:

Źró­dło: http://wufoo.com

HTML5 ofe­ru­je sze­reg moż­li­wo­ści, któ­re czę­sto przed­sta­wia­ne są w opo­zy­cji do Ado­be® Flash® – sztan­da­ro­wym przy­kła­dem jest tag canvas, dzię­ki któ­re­mu może­my np. two­rzyć boga­te ani­ma­cje bez koniecz­no­ści wyko­rzy­sta­nia Ado­be® Flash® czy wizu­ali­zo­wać dane bez koniecz­no­ści insta­lo­wa­nia dodat­ko­wej wtycz­ki (plu­gi­nów).

Źró­dło: http://www.rgraph.net

Wie­le entu­zja­zmu wzbu­dzi­ło doda­nie do spe­cy­fi­ka­cji moż­li­wo­ści osa­dze­nia video w HTM­Lu. Takie tagi jak audio i video pozwa­la­ją na unie­za­leż­nie­nie od zewnętrz­nych dodat­ków (koniecz­no­ści insta­lo­wa­nia dodat­ko­wych plu­gi­nów do odtwo­rze­nia video) i zosta­wia­ją w rękach twór­ców stron wygląd inter­fej­su odtwa­rza­cza. Dodat­ko­wo – ele­men­ty te pod­da­ją się sty­lo­wa­niu CSS w takim samym stop­niu jak inne ele­men­ty. Atry­but con­trols tagu video pozwa­la prze­glą­dar­ce na doda­nie do mate­ria­łu wideo stan­dar­do­we­go zesta­wu kon­tro­lek. Ist­nie­je moż­li­wość pod­pię­cia pli­ków źró­dło­wych w róż­nych for­ma­tach – wła­ści­wy for­mat jest wybie­ra­ny na pod­sta­wie typu oraz zain­sta­lo­wa­nych kode­ków. Moż­li­we jest rów­nież bar­dziej zaawan­so­wa­ne kon­tro­lo­wa­nie mate­ria­łu video i audio a okre­śla­ją­ce spo­sób ich odtwa­rza­nia.

Uwzględ­nio­ny został drag&drop – funk­cjo­nal­ność zna­na z apli­ka­cji desk­to­po­wych – choć mówiąc oględ­nie mecha­ni­ka dzia­ła­nia nie­ko­niecz­nie musi wzbu­dzać zachwyt. Spo­sób skon­stru­owa­nia modu­łu drag&drop wyma­ga praw­do­po­dob­nie prze­for­mu­ło­wa­nia lub zde­fi­nio­wa­nia od począt­ku (wię­cej w tym arty­ku­le), co nie zmie­nia fak­tu, że uwzględ­nie­nie obsłu­gi drag&drop jest kro­kiem w dobrym kie­run­ku.

War­to wspo­mnieć rów­nież o tagach spel­l­check (pozwa­la na spraw­dze­nie popraw­no­ści wpro­wa­dzo­ne­go tek­stu) oraz con­ten­te­di­ta­ble (pozwa­la na edy­to­wa­nie dowol­ne­go tek­stu ozna­czo­ne­go tym atry­bu­tem).

Źró­dło: http://wufoo.com

Nowa spe­cy­fi­ka­cja wpro­wa­dza ele­men­ty pozwa­la­ją­ce na budo­wa­nie w Inter­ne­cie apli­ka­cji, któ­re ofe­ro­wa­ny­mi funk­cjo­nal­no­ścia­mi będą coraz bar­dziej upo­dab­nia­ły się do apli­ka­cji desk­to­po­wych. Dostęp­ne będą w koń­cu typo­we ele­men­ty wzię­te z tego typu apli­ka­cji – moż­li­wość korzy­sta­nia ze skró­tów kla­wi­szo­wych czy menu kon­tek­sto­we­go (dzię­ki znacz­ni­ko­wi menu i jego typom: tool­bar, con­text, list). Pozwo­li to na zbli­że­nie w zacho­wa­niu do typo­wych apli­ka­cji desk­to­po­wych, moc­niej akcen­tu­jąc ich inte­rak­tyw­ność.

HTML5 nie­sie ze sobą wie­le zmian – powo­li ewo­lu­ując w kie­run­ku, któ­ry dobrze odda­ją ter­mi­ny: respon­si­ve­ness, func­tio­na­li­ty, inte­rac­ti­vi­ty. Spe­cy­fi­ka­cja może być inte­re­su­ją­ca nie tyl­ko dla pro­gra­mi­stów, lecz rów­nież dla osób pro­jek­tu­ją­cych ser­wi­sy i apli­ka­cje webo­we – choć­by tyl­ko po to aby mieć świa­do­mość nowych moż­li­wo­ści, któ­re są w niej zawar­te.

W ramach cie­ka­wost­ki – aby spraw­dzić poziom wspie­ra­nia HTML5 przez prze­glą­dar­kę, wystar­czy przejść na stro­nę http://html5test.com/. Wnio­ski może­cie wycią­gnąć sami 🙂

4 odpowiedzi
 1. Roman Cieciuch
  Roman Cieciuch says:

  Ja bym się wstrzy­mał z tym HTML-em 5. To super narzę­dzie w rękach pro­gra­mi­sty, ale na razie nie ma sen­su w to inwe­sto­wać, bo nawet naj­now­sze prze­glą­dar­ki nie radzą sobie z popraw­nym jego wyświe­tla­niem…

  Odpowiedz
 2. Cyryl Kwaśniewski
  Cyryl Kwaśniewski says:

  Nie wstrzy­my­wać się tyl­ko korzy­stać, bo prze­śpi­cie! Z powo­dze­niem śmi­ga cała skład­nia na każ­dej współ­cze­snej prze­glą­dar­ce, jeśli nie natyw­nie to za pomo­cą lek­kie­go wspar­cia JSo­we­go. Gorzej z nie­któ­ry­mi API.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Piotr JańczakAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *