Wpisy, których autorem jest Lidia Kozik

Kurs usability

Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się co decy­du­je o powodze­niu ser­wisów WWW? Co spraw­ia, że użytkown­i­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na niek­tórych stronach? W głównej mierze decy­du­je o tym usabil­i­ty, zwane też użytecznoś­cią. W kur­sie pokazu­ję jak budować intu­icyjne w obsłudze ser­wisy i udowad­ni­am jak wiel­ki wpływ ma użyteczność na final­ny sukces każdego inter­ak­ty­wnego pro­jek­tu.