Wpisy, których autorem jest Jakub Mielczarek

Mental notes — pamiętaj o psychologii

Stephen P. Ander­son jest pomysło­daw­cą Men­tal notes — talii kart, które mają wspomóc pro­ces pro­jek­towa­nia stron. W jaki sposób? Poprzez  “wniesie­nie odrobiny psy­chologii do tego pro­ce­su”.  Na każdej z kart zna­j­du­je się krótkie omówie­nie pewnej normy lub zasady która deter­min­u­je nasze zachowanie oraz wskazówka co do jej możli­wego wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie pro­jek­towym. Wyglą­da intere­su­ją­co — […]