Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści “webusability.pl”

1. Infor­ma­cje ogól­ne.
1) Poda­nie przez Klien­ta (Użyt­kow­ni­ka) danych oso­bo­wych na stro­nie inter­ne­to­wej: webusability.pl (dalej w tek­ście “Ser­wis”), pro­wa­dzo­nej przez Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve Sp. z o.o., z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu (dalej w tek­ście: “Jan­me­dia”), a tak­że zgo­da na ich prze­twa­rza­nie są cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Wszel­kie prze­ka­za­ne dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu opi­sa­nym w niniej­szym doku­men­cie, a w szcze­gól­no­ści w celach mar­ke­tin­go­wych, w tym w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych przez Jan­me­dia, w celu reali­za­cji ewen­tu­al­nych zgło­szeń lub zamó­wień, a tak­że w celu ich archi­wi­za­cji. Użyt­kow­nik ma pra­wo wglą­du do wła­snych danych, może w każ­dej chwi­li zmie­nić lub cał­ko­wi­cie usu­nąć swo­je dane oso­bo­we, co może nastą­pić za pomo­cą Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych Ser­wi­su.

2) Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Ser­wi­su (dalej w tek­ście: “Admi­ni­stra­tor”) gro­ma­dzo­nych w związ­ku z funk­cjo­no­wa­niem Jan­me­dia i ser­wi­su: webusability.pl, odpo­wie­dzial­nym za zapew­nie­nie ich bez­pie­czeń­stwa jest: Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve Sp. z o.o., z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu (51–144), ul. Wybic­kie­go 1, wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców KRS Sądu Rejo­no­we­go dla Wro­cła­wia-Fabrycz­nej VI Wydział Gospo­dar­czy KRS we Wro­cła­wiu pod nr 0000212463, REGON: 933011257, NIP: 897–16-96–669, z nastę­pu­ją­cy­mi dany­mi tele­adre­so­wy­mi: tel. +48 71 738 32 50., e-mail: polandinfo@janmedia.pl.

3) Dane oso­bo­we i infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach Ser­wi­su gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra poprzez:
• dobro­wol­ne poda­wa­nie infor­ma­cji przez Klien­tów w for­mu­la­rzach.
• zapi­sy­wa­nie nie­któ­rych infor­ma­cji w urzą­dze­niach koń­co­wych Użyt­kow­ni­ków, to jest tech­no­lo­gia “pli­ków cookies” (tzw. „cia­stecz­ka”).

2. Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach.
1) Admi­ni­stra­tor zbie­ra i prze­cho­wu­je infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su w formularzu/ zamó­wie­niu.
2) Dane w formularzu/ zamó­wie­niu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim, o ile Admi­ni­stra­tor nie otrzy­ma na to wyraź­nej zgo­dy Użyt­kow­ni­ka.
3) Dane poda­ne w formularzu/ zamó­wie­niu mogą sta­no­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Admi­ni­stra­to­ra w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
4) Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. zło­że­nie zapy­ta­nia lub zamó­wie­nia, kon­takt han­dlo­wy, współ­pra­ca.
5) Dane poda­ne w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­za­ne pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­któ­re usłu­gi – w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej dome­ny do pod­mio­tów będą­cych ope­ra­to­ra­mi domen inter­ne­to­wych (przede wszyst­kim Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa j.b.r – NASK), ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych pod­mio­tów, z któ­ry­mi Ser­wis w tym zakre­sie współ­pra­cu­je.
6) Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP etc).

3. Infor­ma­cja o pli­kach cookies.
1) Ser­wis korzy­sta z tech­no­lo­gii “pli­ków cookies”.
2) Pli­ki cookies sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia z Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją infor­ma­cję o kom­pu­te­rze, nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
3) Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest Admi­ni­stra­tor.
4) Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach:
• two­rze­nie sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
• utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie;
• okre­śla­nie pro­fi­lu Użyt­kow­ni­ka i reje­stro­wa­nie jego pre­fe­ren­cji, w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sie­ci Google.
5) W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies sesyj­ne są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Sta­łe pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
6) Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies w każ­dym cza­sie. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.
7) Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne w Ser­wi­sie.
8) Pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sie­ci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki Użyt­kow­nik korzy­sta ze Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji Użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie. Zale­ca­my zapo­zna­nie się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści sie­ci Google, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z pli­ków cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w sta­ty­sty­kach: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.
9) W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach Użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google Użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Logi ser­we­ra.
1) Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach Użyt­kow­ni­ków pod­le­ga­ją logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia Ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług.
2) Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą pod­le­gać:
• czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
• czas wysła­nia odpo­wie­dzi,
• nazwę sta­cji Użyt­kow­ni­ka – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
• infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
• adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez Użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Skle­pu nastą­pi­ło przez odno­śnik,
• infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce Użyt­kow­ni­ka,
• infor­ma­cje o adre­sie IP.
3) Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny.
4) Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.

5. Udo­stęp­nie­nie danych.
1) Dane pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
2) Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej są udo­stęp­nia­ne wyłą­cze­nie za zgo­dą tej oso­by.
3) Admi­ni­stra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.

6. Zarzą­dza­nie pli­ka­mi cookies – jak w prak­ty­ce wyra­żać i cofać zgo­dę?
1) Jeśli Użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Infor­mu­je­my jed­nak, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w nie­któ­rych przy­pad­kach unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www.
2) W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę internetową/ sys­tem i postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi:

Inter­net Explo­rer

 1. Wybierz pole­ce­nie na pasku menu lub przy­cisk “Narzę­dzia” > “Opcje inter­ne­to­we” > kar­ta “Ogól­ne”.
 2. W polu „Histo­ria prze­glą­da­nia” wybierz przy­cisk „Usuń”
  lub użyj skró­tu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Odznacz opcję “Zacho­waj dane ulu­bio­nych witryn sie­ci Web”, jeśli webusability.pl masz zapi­sa­ny w Ulu­bio­nych.
 4. Zaznacz do usu­nię­cia „Tym­cza­so­we pli­ki inter­ne­to­we” oraz „Pli­ki cookie”.
 5. Klik­nij “OK”.

WAŻNE! Inter­net Explo­rer wyma­ga do zupeł­ne­go wyczysz­cze­nia pli­ków cookies zamknię­cia wszyst­kich okien prze­glą­dar­ki i ponow­ne­go uru­cho­mie­nia pro­gra­mu. Jeśli wyczysz­cze­nie pli­ków cookies wg powyż­szej instruk­cji wyda­je się nie­sku­tecz­ne, pro­si­my zasto­so­wać się do pora­dy poni­żej:

 1. Otwórz prze­glą­dar­kę IE na pustej stro­nie – w polu adre­su wpisz about:blank [Enter].
 2. Wybierz pole­ce­nie na pasku menu lub przy­cisk “Narzę­dzia” > “Opcje inter­ne­to­we” > kar­ta “Zaawan­so­wa­ne” > przy­cisk “Rese­tuj…”
 3. Zaznacz opcję “Usuń usta­wie­nia oso­bi­ste” i klik­nij przy­cisk “Rese­tuj”.
 4. Zamknij prze­glą­dar­kę.
 5. Otwórz prze­glą­dar­kę na dowol­nej stro­nie głów­nej.

Google Chro­me

 1. Klik­nij menu Chro­me Chrome menu na pasku narzę­dzi prze­glą­dar­ki > “Usta­wie­nia”
 2. Wybierz pozy­cję “Usta­wie­nia” > link “Pokaż usta­wie­nie zaawan­so­wa­ne” > “Wyczyść dane prze­glą­dar­ki”
  lub użyj skró­tu [Ctrl+Shift+Del].
 3. W oknie dia­lo­go­wym “Wyczyść dane prze­glą­dar­ki” wybierz “Wyczyść poniż­sze ele­men­ty za okres: od same­go począt­ku”, następ­nie zaznacz opcje:
  – “Opróż­nij pamięć pod­ręcz­ną”
  – “Usuń pli­ki cookie oraz inne dane witryn i wty­czek”.
 4. Naci­śnij przy­cisk “Wyczyść dane prze­glą­dar­ki”.

Mozil­la Fire­fox

 1. Wybierz pole­ce­nie na pasku menu “Histo­ria”.
 2. Wybierz pole­ce­nie „Wyczyść histo­rię prze­glą­da­nia”
  lub użyj skró­tu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Wybierz “Okres do wyczysz­cze­nia”: wszyst­ko.
 4. Na liście szcze­gó­łów zaznacz pozy­cje „Cia­stecz­ka”, „Pamięć pod­ręcz­na” oraz “Aktyw­ne zalo­go­wa­nia”.
 5. Naci­śnij przy­cisk „Wyczyść teraz”.

WAŻNE! Jeśli pró­ba nie zakoń­czy­ła się powo­dze­niem, zamknij wszyst­kie okna prze­glą­dar­ki i ponow­nie uru­chom pro­gram.
Ope­ra

 1. Wybierz pole­ce­nie na pasku menu “Narzę­dzia”.
 2. Wybierz pole­ce­nie „Wyczyść histo­rię prze­glą­da­nia”.
 3. Na liście szcze­gó­łów zaznacz pozy­cje „Usuń wszyst­kie cia­stecz­ka” oraz „Usuń całą zawar­tość pamię­ci pod­ręcz­nej”.
 4. Naci­śnij przy­cisk “Usuń”.

Apple Safa­ri

Win­dows

 1. Wybierz przy­cisk “Usta­wie­nia” > “Rese­tuj Safa­ri…”
 2. Zaznacz pozycję,“Usuń wszyst­kie dane witryn”.
 3. Naci­śnij przy­cisk “Wyze­ruj”.

Mac

 1. Wybierz opcję Wyze­ruj Safa­ri… z menu prze­glą­dar­ki Safa­ri
 2. Zaznacz wszyst­kie ele­men­ty lub wybierz: “Opróż­nij pamięć pod­ręcz­ną”, “Usuń wszyst­kie pli­ki cookie”, “Usuń zapa­mię­ta­ne nazwy i hasła”.
 3. Naci­śnij przy­cisk “Wyze­ruj”.

Win­dows Pho­ne

Inter­net Explo­rer

 1. Uru­chom prze­glą­dar­kę Inter­net Explo­rer.
 2. Klik­nij iko­nę .
 3. Wybierz pole­ce­nie „usta­wie­nia”.
 4. Klik­nij przy­cisk „usuń histo­rię”.

Andro­id

Prze­glą­dar­ka domyśl­na

 1. Wybierz przy­cisk Menu .
 2. Wybierz pole­ce­nie Usta­wie­nia  > Pry­wat­ność i bez­pie­czeń­stwo.
 3. W sek­cji  „Pli­ki cookie” wybierz pole­ce­nie „Usuń wszyst­kie pli­ki cookie”.

iOS

Safa­ri

 1. Klik­nij iko­nę „Usta­wie­nia”.
 2. Wybierz pozy­cję „Safa­ri”.
 3. Wybierz pole­ce­nie „Wymaż pli­ki cookie i dane”.
   

7. Zmia­na Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści “webusability.pl”.
1) Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści, o ile będzie wyma­gać tego obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, ule­gną zmia­nie warun­ki tech­nicz­ne lub tech­no­lo­gicz­ne funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su lub zmia­na będzie wpro­wa­dzać stan­dard wyż­szy od mini­mum wyma­ga­ne­go pra­wem.
2) Aktu­al­ny tekst poli­ty­ki pry­wat­no­ści jest zawsze dostęp­ny pod adre­sem https://www.webusability.pl/poli­ty­ka-pry­wat­no­sci-i-cookies/ w zakład­ce “Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści i Cookies”.

8. Kon­takt.
1) Admi­ni­stra­tor kon­tak­tu­je się z Klien­tem, korzy­sta­jąc z poda­ne­go przez nie­go e-maila lub nume­ru tele­fo­nu.
2) W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści, co do poli­ty­ki pry­wat­no­ści i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tor jest dostęp­ny dla Klien­ta pod nume­rem tele­fo­nu +48 71 738 32 50 lub e-mail: polandinfo@janmedia.pl.
3) W przy­pad­ku chę­ci aktu­ali­za­cji lub usu­nię­cia danych oso­bo­wych przez Klien­ta, o ile nie może on lub nie chce zro­bić tego samo­dziel­nie, Admi­ni­stra­tor jest dostęp­ny dla Klien­ta pod nume­rem tele­fo­nu +48 71 738 32 50 lub e-mail: polandinfo@janmedia.pl.
4) W spra­wach opi­sa­nych w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści, Klient może rów­nież kore­spon­do­wać z Admi­ni­stra­to­rem na adres: Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve Sp. z o.o., ul. Wybic­kie­go 1, 51–144 Wro­cław.

Infor­ma­cja doty­czą­ca pli­ków cookies:

Infor­mu­je­my, że w celu opty­ma­li­za­cji tre­ści udo­stęp­nia­nych na naszej stro­nie oraz dosto­so­wy­wa­nia wyglą­du i tre­ści stro­ny do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb, korzy­sta­my z infor­ma­cji zapi­sy­wa­nych za pośred­nic­twem pli­ków cookies na Pań­stwa urzą­dze­niach koń­co­wych. Pli­ki cookies może­cie Pań­stwo – jako użyt­kow­ni­cy kon­tro­lo­wać w każ­dym cza­sie za pomo­cą usta­wień w Pań­stwa prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Dal­sze korzy­sta­nie z naszej stro­ny bez zmia­ny stan­dar­do­wych usta­wień Pań­stwa prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej ozna­cza, że akcep­tu­je­cie Pań­stwo sto­so­wa­nie przez nas pli­ków cookies. Jeże­li nie zga­dza­cie się Pań­stwo na wyko­rzy­sta­nie przez naszą stro­nę pli­ków cookies pro­si­my zmie­nić usta­wie­nia Pań­stwa prze­glą­dar­ki. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo w zakład­ce „Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści”.