Warsztat UX

1

Poz­naj potrze­by swoich użytkown­ików.

2

We współpra­cy ze spec­jal­istą wypracuj korzystne rozwiązanie.

3

Wybierz­cie najlep­szą propozy­cję.

4

Zabierz raport z warsz­tatów ze sobą.

Warsztat UX

Warsz­tat kieru­je­my do firm, które planu­ją rozpoczę­cie biz­ne­su lub planu­ją zmi­any w ist­nieją­cym już pro­duk­cie inter­ak­ty­wnym. Jeżeli masz pomysł i chcesz rozpocząć swój e-biznes, sko­rzys­taj z Warsz­tatu UX i zdobądź wiedzę potrzeb­ną do rozpoczę­cia rozmów z fir­mą wdroże­niową. Pod­stawą przyszłego powodzenia Two­jej inwest­y­cji jest grun­tow­na wiedza o użytkown­iku, jego potrze­bach i nawykach oraz ziden­ty­fikowanie przewa­gi konkuren­cyjnej Two­jego pro­duk­tu. Kole­jnym kluc­zowym aspek­tem jest wycz­er­pu­ją­co opisany brief dla firmy wdroże­niowej, który poz­woli zrozu­mieć obu stronom istotę wdroże­nia i będzie pod­stawą do negoc­jacji ceny. 

Dlaczego warto?

W zależnoś­ci od opra­cow­anego pro­gra­mu, pod­czas warsz­tatu zostaną wyko­rzys­tane metody mające na celu:

 • Dopre­cy­zowanie grupy docelowej i ich potrzeb,
 • Dopre­cy­zowanie wyma­gań biz­ne­sowych,
 • Mod­e­lowanie pro­duk­tu,
 • Wstęp­ne pro­jek­towanie rozwiązań,
 • Pozyskanie zaplecza do dal­szych etapów roz­wo­ju pro­duk­tu (np. wdroże­nie).

Dlaczego warsztat?

Więk­szość współpracu­ją­cych z nami firm okazy­wało zain­tere­sowanie w kierunku wspól­nej pra­cy nad pro­jek­tem, dlat­ego też postanow­iliśmy wyjść z inic­jaty­wą i otworzyliśmy możli­wość współpra­cy z nami na spec­jal­nie przy­go­towanych w tym celu warsz­tat­ach.

Wypełnij for­mu­la­rz, abyśmy mogli  przy­go­tować ofer­tę dopa­sowaną do Twoich potrzeb.

Nasz spec­jal­ista skon­tak­tu­je się z Tobą.

Plan modelowego warsztatu*

Zdefin­iowanie prob­le­mu, jaki rozwiązu­je pro­dukt / usłu­ga

 • Dopre­cy­zowanie kon­cepcji dzi­ała­nia

Określe­nie grup docelowych

 • Anal­iza dostęp­nych danych doty­czą­cych użytkown­ików
 • Tworze­nie per­son
 • Pogłębian­ie wiedzy o per­sonach poprzez mapy empatii

Strate­gia dla pro­duk­tu

 • Mapowanie podróży użytkown­i­ka
 • Określe­nie celów biz­ne­sowych
 • Iden­ty­fikac­ja szans i zagrożeń
 • Iden­ty­fikac­ja potrzeb­nych zasobów oraz kosztów
 • Opra­cow­anie propozy­cji wartoś­ci
 • Anal­iza konkurencji / bench­mark­ing
 • Opra­cow­anie wskaźników sukce­su

Określe­nie naw­igacji i struk­tu­ry ser­wisu.

 • Sor­towanie kart – wprowadze­nie, ćwicze­nie, wnios­ki
 • Mod­e­lowanie pro­duk­tu: zdefin­iowanie ścieżek i funkcjon­al­noś­ci

* dla lep­szych rezul­tatów docelowy pro­gram warsz­tatu jest usta­lany i uszczegóław­iany z każdym klien­tem indy­wid­u­al­nie.

Koszt WARSZTATU 3300 zł  netto

Kwestie organizacyjne

Liczba uczestników

Od 2 do 5 osób*

Miejsce

Cena warsz­tatu uwzględ­nia spotkanie w siedz­i­bie firmy Jan­media Inter­ac­tive przy ul. Wybick­iego 1 we Wrocław­iu. Ist­nieje możli­wość przeprowadzenia warsz­tatu w siedz­i­bie klien­ta.

Czas

Spotkanie 4–8 godzinne*

* Chęt­nie dopa­su­je­my liczbę osób oraz czas trwa­nia warsz­tatu do Twoich potrzeb. Skon­tak­tuj się z nami!

Wypełnij formularz, abyśmy mogli przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

 

 

 

 

 

Pracujemy z najlepszymi, dołącz do nas:

Razem z Jan­media zre­al­i­zowal­iśmy wiele pro­jek­tów z dziedziny sze­roko pojętej użytecznoś­ci. Nasza aplikac­ja mobil­na, wcześniejsza strona inter­ne­towa, to rezul­tat wielu godzin wspól­nie spęd­zonych na szuka­niu najlep­szych rozwiązań. Jan­media chęt­nie przekazu­je swo­ją wiedzę i doświad­cze­nie, zawsze kon­fron­tu­jąc je z wyma­gani­a­mi Klien­ta. ”

Andrzej Jasi­ak, IT Project Man­ag­erBiuro Podróży ITAKA

Jan­media przeprowadz­iła audyt użytecznoś­ci oraz testy z użytkown­ika­mi strony bzwbk.pl. Wnios­ki, które dzię­ki temu otrzy­mal­iśmy pomogły nam lep­iej zrozu­mieć w jaki sposób nasi klien­ci korzys­ta­ją ze strony oraz co należy na niej zmienić, żeby była bardziej intu­icyj­na. Pod­czas współpra­cy mogliśmy liczyć na wspar­cie zespołu Jan­media pro­ponu­jącego najlep­sze rozwiąza­nia, zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi tren­da­mi.”

Rafał Kowal­czyk, spec­jal­ista ds. komu­nikacji inter­ak­ty­wnejBank Zachod­ni WBK

Nasza współpra­ca z Jan­media rozpoczęła się pon­ad trzy lata temu od prze­bu­dowy naszej strony kor­po­ra­cyjnej. Wspól­nie tworzyliśmy nową logikę i architek­turę obec­nego ser­wisu. Ponieważ prace zakończyły się sukce­sem, do dziś korzys­tamy z ich usług.”

Tomasz Sujak, dyrek­tor ds hand­lowychArchicom Hold­ing