PROJEKTOWANIE I WARSZTATY

Pro­jek­towanie maki­et oraz pro­to­typów to jedne z kluc­zowych etapów tworzenia ser­wisów, sys­temów i aplikacji. Istot­ny jest zarówno intu­icyjny i prze­myślany pro­jekt, jak i szy­bkie wych­wyce­nie potenc­jal­nych prob­lemów użytecznoś­ci. Wszys­tkie te czyn­ni­ki znacznie wpły­wa­ją na obniże­nie kosztów real­iza­cji oraz utrzy­ma­nia pro­duk­tu.

KORZYŚCI

Podniesienie efektywności i skuteczności działań w Internecie

Dopasowanie do użytkowników zwiększa ich satysfakcję z użytkowania produktu, a w przypadku systemów sprzedażowych widocznie wpływa na zwiększenie się dochodów ze sprzedaży

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY?

 • Spotkania warsztatowe z klientem – tworzenie szkiców i projektowanie procesów

  Nasi spec­jal­iś­ci usabil­i­ty chęt­nie dzielą się swo­ją wiedzą z naszy­mi klien­ta­mi w ramach wspól­nego pro­jek­towa­nia. Pod­czas warsz­tatów może­my wspól­nie tworzyć kon­cepc­je oraz pro­jek­tować pro­cesy, które będą pod­stawą nowego pro­jek­tu lub pod­stawą do zmi­an w ist­nieją­cym już pro­duk­cie. Wyko­rzysty­wane tech­ni­ki pro­jek­towe pozwala­ją na tworze­nie inter­akcji, szkiców oraz architek­tu­ry infor­ma­cji. Dodatkowo, Klient może zdobyć dużą ilość prak­ty­cznej wiedzy na tem­at użytecznoś­ci od naszych spec­jal­istów.

 • Tworzenie person

  Czyli pro­fili mod­e­lowego użytkown­i­ka, który poma­ga pro­jek­tan­tom stworzyć użyteczny ser­wis. W opisie per­sony zna­j­du­ją się infor­ma­c­je doty­czące danych demograficznych, celów użytkown­i­ka, uży­wanego opro­gramowa­nia, a nawet warunk­ów społeczno-eko­nom­icznych, codzi­en­nych obow­iązków, wykony­wanych zadań, pref­er­encji i oczeki­wań. Korzys­ta­jąc z per­son pro­jek­tan­ci nie zas­tanaw­ia­ją się jak sami uży­wal­i­by sys­te­mu, lecz przyj­mu­ją jej punkt widzenia przy oce­nie pro­jek­tu.

 • Szkice, makiety, prototypy

  Szkice oraz maki­ety wiz­ual­izu­ją ele­men­ty, które mają znaleźć się na ekranie. Dzię­ki temu wprowadze­nie poprawek i korekt w pro­jek­cie następu­je szy­bko i z mniejszym nakła­dem finan­sowym. Dodatkowo, znacznie spa­da ilość błędów koniecznych do popraw­ienia w kole­jnych eta­pach pro­jek­tu.
  Na bazie maki­et moż­na dodatkowo przy­go­tować inter­ak­ty­wny pro­to­typ, który odw­zorowu­je dynamikę gotowego wdrożonego rozwiąza­nia, tj. naw­igację pomiędzy pod­stron­a­mi czy zachodzące w nim pro­cesy. W takim środowisku łat­wo jest przeprowadz­ić skuteczne bada­nia z użytkown­ika­mi.

 • Praca wg metodyki User Centered Design

  UCD to metody­ka pro­jek­towa­nia i jed­nocześnie pro­ces, w którym potrze­by, cele i ograniczenia użytkown­i­ka sku­pi­a­ją najwyższą uwagę pro­jek­tan­ta na każdym etapie tworzenia pro­duk­tu. Aby móc odpowiedzieć na potrze­by i wyma­gania użytkown­ików musimy je dokład­nie poz­nać i zrozu­mieć. Pod­czas kon­sul­tacji z klien­tem usta­lamy cele przyszłych użytkown­ików, powody, dla których korzys­ta­ją lub będą korzys­tać z zapro­ponowanych rozwiązań oraz sprawdza­my w jakim kon­tekś­cie (orga­ni­za­cyjnym, tech­no­log­icznych, środowiskowym) dzi­ała­ją. Metody­ka UCD oznacza zaan­gażowanie w pro­ces pro­jek­towy rzeczy­wistych użytkown­ików dzię­ki takim metodom jak testy użytecznoś­ci, sor­towanie kart, wywiady czy eye­track­ing. Pro­jek­towanie zori­en­towane na użytkown­i­ka moż­na określić jako wieloetapowy pro­ces rozwiązy­wa­nia (wys­tępu­ją­cych pod­czas pro­jek­towa­nia) prob­lemów, jakie mogą pojaw­ić się u użytkown­ików pod­czas korzys­ta­nia z pro­duk­tu.

 • Zwinne metodyki pracy

  Jeśli charak­ter pro­jek­tu na to pozwala, pracu­je­my w metodykach zwin­nych (SCRUM), które pozwala­ją nam na szyb­sze dostar­czanie gotowego pro­duk­tu dla naszych klien­tów. Metody­ki zwinne są ukierunk­owane na cel biz­ne­sowy, zapew­ni­a­ją stałą współpracę z Klien­tem oraz  min­i­mal­izu­ją kosz­ty zmi­any.

  Pra­ca w metodykach zwin­nych pole­ga na podziale pro­ce­su wyt­warza­nia pro­duk­tu na mniejsze iter­ac­je, w ramach których twor­zona jest gotowa, przetestowana i dzi­ała­ją­ca funkcjon­al­ność (wyma­ga to także zaan­gażowa­nia grafi­ka oraz zespołu wdroże­niowego). Wszys­tkie twor­zone funkcjon­al­noś­ci odpowiada­ją na potrze­by użytkown­ików i elimin­u­ją tworze­nie przeład­owanych funkcjon­al­noś­ci­a­mi aplikacji, które są później trudne i kosz­towne w utrzy­ma­niu.

JAKIEEFEKTY PRAC?

Zdefiniowane procesy oraz ścieżki użytkownika

Architektura informacji, czyli sposób organizacji elementów, ich nazewnictwo oraz projekt nawigacji serwisu

Makiety i interaktywne prototypy