ANALIZA KONKURENCJI

Kiedy warto przeprowadz­ić anal­izę konkurencji?

Jeśli planu­jesz redesign swo­jego ser­wisu lub aplikacji i chcesz poz­nać aktu­alne trendy w pro­jek­towa­niu. Jeśli chcesz zobaczyć jakie rozwiąza­nia konkurencji się sprawdza­ją, a których lep­iej unikać. Głównym celem anal­izy jest określe­nie słabych i moc­nych stron konkuren­cyjnych pro­duk­tów.

KORZYŚCI

Metoda ta jest dobrym źródłem pomysłów na funkcje i zawartość strony

Pozwala stwierdzić, które elementy zastosowane u konkurencji się sprawdzają, a których należy unikać

PRZEBIEG PROCESU

  • PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY (wraz z klientem)

    Jest to określe­nie wspól­nie z Klien­tem, na których obszarach ma skupić się uwa­ga badacza, jakie typy stron konkuren­cyjnych są intere­su­jące oraz jakie kry­te­ria mają zostać przyjęte pod­czas anal­izy

  • ANALIZA

    Anal­iza stron konkuren­cyjnych jest przeprowadzana z uwzględ­nie­niem kry­ter­iów i zasad ustalonych pod­czas przy­go­towa­nia

  • RAPORT

    Efek­tem prac jest raport zaw­ier­a­ją­cy anal­izę wybranych ser­wisów konkuren­cyjnych ze wskazaniem słabych i moc­nych stron tych pro­duk­tów