Szkolenie UX W PRAKTYCE — podstawy

1

Kam­er­alne grupy

2

589 zł net­to za dzień szkole­niowy

3

Prak­ty­czne ćwiczenia warsz­ta­towe i metody pra­cy z klien­tem

4

Cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy odby­cie kur­su z zakre­su User Expe­ri­ence

Szkolenie dla Ciebie

Szkole­nie kierowane jest do osób z kadry zarządza­jącej, pra­cown­ików dzi­ału mar­ketingu, a także pra­cown­ików tech­nicznych związanych z pro­ce­sem wyt­warza­nia opro­gramowa­nia. Swo­ją ofer­tę kieru­je­my, także do właś­ci­cieli stron inter­ne­towych, chcą­cych zdobyć lub posz­erzyć wiedzę z zakre­su User Expe­ri­ence.

Dlaczego warto?

 • Dużo prak­ty­cznej wiedzy
 • Ćwiczenia warsz­ta­towe symu­lu­jące specy­fikę pra­cy z klien­tem
 • Małe grupy
 • 13 lat doświad­czenia firmy w pro­jek­tach UX
 • Cer­ty­fikat zaświad­cza­ją­cy o odby­ciu szkole­nia z zakre­su User Expe­ri­ence

Program szkolenia

I. Wprowadze­nie do tem­aty­ki User Expe­ri­ence

 • Definic­je i mod­ele
 • Heurysty­ki użytecznoś­ci

II. Pro­jek­towanie

 • Anal­iza i planowanie
 • Architek­tu­ra infor­ma­cji
 • Tech­ni­ki i metody pro­jek­towa­nia
 • Pro­jek­towanie for­mu­la­rzy
 • Warsz­taty – tworze­nie per­son, sor­towanie kart

III. User-Cen­tered Design

 • Wprowadze­nie do tem­aty­ki UCD
 • Przykłady zas­tosowa­nia

IV. Metody badań

 • Bada­nia potrzeb
 • Bada­nia ewalu­a­cyjne
 • Opty­mal­iza­c­ja

Czas trwa­nia: 9:00 – 16:45

Prz­er­wy: 11:00 – 11:10; 13:00 – 14:00 (prz­er­wa obi­ad­owa); 15:00 – 15:10.
Plan prz­erw może ulec zmi­an­ie po ustal­e­ni­ach z uczest­nika­mi w trak­cie szkole­nia.

Koszt SZKOLENIA 589 zł netto

W cenie szkole­nia zawarty jest również posiłek, przewidziany pod­czas prz­er­wy obi­ad­owej

0

wol­nych
miejsc

Pracu­je­my nad har­mono­gramem szkoleń na 2018 rok, niebawem poin­for­mu­je­my Cię o kole­jnych ter­mi­nach.

* o kole­jnoś­ci zgłoszeń decy­du­je kole­jność doko­na­nia wpłaty za udzi­ał w szkole­niu na kon­to Orga­ni­za­to­ra. Reg­u­lamin.

Pozostałe pakiety cenowe

Jak do nas trafić?

 • Adres

  ul. Wybick­iego 1, Wrocław

 • Informacje dodatkowe

  Od 8.30 zaprasza­my na poran­ną kawę. Pier­wszy mod­uł rozpoczy­na się o godzinie 9.00.

 • Komunikacja miejska

  Auto­busy: A, K, 105, 116, 118, 119, 130, 132, 305

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU — zapisz się, poinformujemy Cię o najbliższym terminie szkoleń.

4 + 3 = ?