Szkolenie dla firm — 1 lub 2 dni szkoleniowe

Pro­gram szkole­nia przy­go­towal­iśmy z myślą o fir­ma­ch i insty­tuc­jach, które chci­ał­by popraw­ić użyteczność swoich stron inter­ne­towych lub aplikacji i dowiedzieć się więcej na tem­at User Expe­ri­ence.

Dlaczego warto?

Na naszym szkole­niu nauczysz się jak popraw­ić użyteczność oraz pod­nieść poziom User Expe­ri­ence Two­jego ser­wisu lub aplikacji, a w szczegól­noś­ci:

  • jakie są dobre prak­ty­ki pro­jek­towa­nia oraz jakich rozwiązań unikać,
  • jak znaleźć i wye­lim­i­nować miejs­ca prob­le­mowe na Two­jej stron­ie lub aplikacji,
  • co możesz zyskać dzię­ki popraw­ie użytecznoś­ci,
  • jak zwięk­szyć satys­fakcję użytkown­ików,
  • jakie są sprawd­zone metody bada­nia użytecznoś­ci oraz jak je stosować,
  • jak wdrożyć metodykę UCD (User-Cen­tered Design – pro­jek­towanie zori­en­towane na użytkown­i­ka) w Twoim pro­jek­cie,
  • co zro­bić by użytkown­i­cy reg­u­larnie korzys­tali z Two­jego ser­wisu lub aplikacji.

Program szkoleń

DZIEŃ 1

CZĘŚĆ I: 9.00–10.30

1. Wprowadze­nie do User Expe­ri­ence

• Definic­je UX, usabil­i­ty, UCD, AI, HCI, ergono­mia

• Wpływ UX na nasze życie

• Fun­da­men­ty usabil­i­ty wg Nielse­na

• Heurysty­ki użytecznoś­ci

CZĘŚĆ II: 10.45–12.15

2. Pro­jek­towanie

• Anal­iza i planowanie

• Architek­tu­ra infor­ma­cji

• Tech­ni­ki i metody pro­jek­towa­nia

CZĘŚĆ III: 13.15–14.45

3. Warsz­tat — Poz­na­je­my naszych użytkown­ików — Per­sony

CZĘŚĆ IV: 15.00–16.30

4. Dobre prak­ty­ki i wzorce pro­jek­towe

• Hier­ar­chia wiz­ual­na

• Przepływ wzroku

• Wzorce pro­jek­towe

• Nie tylko użyteczność, czyli jak pod­nieść poziom UX

2 DZIEŃ

CZĘŚĆ I: 9.00–10.30

1. User Cen­tered Design

• Pro­ces pro­jek­towy User Cen­tered Design

2. Metody badań

• Metody bada­nia potrzeb

• Metody eksper­ck­ie

• Metody ewalu­a­cyjne

CZĘŚĆ II: 10.45–12.15

3. Warsz­tat – Najlep­szy sposób tworzenia architek­tu­ry infor­ma­cji — sor­towanie kart

CZĘŚĆ III: 13.15–14.45

4. Pro­jek­towanie na urządzenia mobilne

• Respon­sive Web Design

• Mobile Web Design

• Mobile App Design

5. Warsz­tat — pro­jek­towanie stron respon­sy­wnych

CZĘŚĆ IV: 15.00–16.30

6. Pro­jek­towanie dostęp­noś­ci

• Czym jest pro­jek­towanie dostęp­noś­ci

• Dobre prak­ty­ki

7. Trendy UX

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nego szkole­nia dla firmy? Poroz­maw­ia­jmy o szczegółach.

Pracujemy z najlepszymi, dołącz do nas:

Razem z Jan­media zre­al­i­zowal­iśmy wiele pro­jek­tów z dziedziny sze­roko pojętej użytecznoś­ci. Nasza aplikac­ja mobil­na, wcześniejsza strona inter­ne­towa, to rezul­tat wielu godzin wspól­nie spęd­zonych na szuka­niu najlep­szych rozwiązań. Jan­media chęt­nie przekazu­je swo­ją wiedzę i doświad­cze­nie, zawsze kon­fron­tu­jąc je z wyma­gani­a­mi Klien­ta. ”

Andrzej Jasi­ak, IT Project Man­ag­erBiuro Podróży ITAKA

Jan­media przeprowadz­iła audyt użytecznoś­ci oraz testy z użytkown­ika­mi strony bzwbk.pl. Wnios­ki, które dzię­ki temu otrzy­mal­iśmy pomogły nam lep­iej zrozu­mieć w jaki sposób nasi klien­ci korzys­ta­ją ze strony oraz co należy na niej zmienić, żeby była bardziej intu­icyj­na. Pod­czas współpra­cy mogliśmy liczyć na wspar­cie zespołu Jan­media pro­ponu­jącego najlep­sze rozwiąza­nia, zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi tren­da­mi.”

Rafał Kowal­czyk, spec­jal­ista ds. komu­nikacji inter­ak­ty­wnejBank Zachod­ni WBK

Nasza współpra­ca z Jan­media rozpoczęła się pon­ad trzy lata temu od prze­bu­dowy naszej strony kor­po­ra­cyjnej. Wspól­nie tworzyliśmy nową logikę i architek­turę obec­nego ser­wisu. Ponieważ prace zakończyły się sukce­sem, do dziś korzys­tamy z ich usług.”

Tomasz Sujak, dyrek­tor ds hand­lowychArchicom Hold­ing