TESTY Z UŻYTKOWNIKAMI

Kiedy warto przeprowadz­ić testy z użytkown­ika­mi?

Bada­nia z użytkown­ika­mi przynoszą nieoce­nioną wiedzę na tem­at tego, w jaki sposób użytkown­i­cy korzys­ta­ją z pro­duk­tu. Testy świet­nie sprawdzą się zarówno na etapie kon­cep­cyjnym, gdy chce­my sprawdz­ić czy pro­to­typ twor­zonego ser­wisu lub aplikacji odpowia­da na potrze­by użytkown­ików, jak i na gotowym pro­duk­cie, gdy chce­my poz­nać opinię użytkown­ików na jego tem­at.

KORZYŚCI

Informacje z pierwszej ręki – płynące od rzeczywistych użytkowników

Duża poprawa funkcjonalności

Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” użytkownicy nie klikają na dany element

Weryfikacja wymagań użytkowników

Wykorzystanie testów w początkowych etapach projektowania pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wprowadzanych poprawek i zmian

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie do badania (wraz z klientem), podczas którego skupiamy się na:

  • Anal­izie celów biz­ne­sowych
  • Omówie­niu grup docelowych
  • Iden­ty­fikacji pro­cesów, ścieżek oraz głównych pro­duk­tów w badanym serwisie/aplikacji
 • Rekrutacja użytkowników


  Użytkown­i­cy są rekru­towani na pod­staw­ie omówionych wcześniej grup docelowych.

 • Przygotowanie scenariusza testów


  Zaw­iera on zada­nia doty­czące głównych celów dzi­ała­nia ser­wisu.

 • Przeprowadzenie testów


  Pod­czas bada­nia użytkown­i­cy wykonu­ją zada­nia real­izu­jąc przy­go­towany sce­nar­iusz testowy.

  Razem z badanym w poko­ju prze­by­wa mod­er­a­tor, który przekazu­je zada­nia i dba o praw­idłowy prze­bieg tes­tu.

  Obser­wa­torzy tes­tu notu­ją spostrzeże­nia doty­czące wykony­wanych przez użytkown­i­ka zadań.

  Badanie jest nagry­wane przez spec­jal­isty­czne opro­gramowanie, które poma­ga w późniejszej anal­izie uzyskanych wyników.

 • Analiza testów


  Po przeprowadze­niu wszys­t­kich testów badacz łączy ze sobą dane i opisu­je prob­le­my, które wyma­ga­ją rozwiąza­nia.

 • Raport


  Efek­tem prac jest raport doty­czą­cy całego bada­nia oraz wyników anal­izy.

  Zaw­iera on listę obszarów, w których znaleziono prob­le­my, opis tych prob­lemów i rekomen­dac­je jak moż­na popraw­ić błąd.

  Szczegółowa zawartość rapor­tu:

  • Cel i zakres bada­nia — zaw­iera infor­ma­c­je na tem­at celu bada­nia oraz przed­mio­tu objętego anal­izą.
  • Metody­ka badań — opis metod zas­tosowanych pod­czas anal­izy użytecznoś­ci, jej prze­bieg, opis sce­nar­iuszy uży­tych pod­czas bada­nia wraz z ich uza­sad­nie­niem, specy­fikac­ja sprzę­tu itp..
  • Uczest­ni­cy bada­nia — infor­ma­c­je i dane demograficzne o użytkown­ikach uczest­niczą­cych w bada­ni­ach – wiek, wyk­sz­tałce­nie, miejsce zamieszka­nia oraz infor­ma­c­je jakoś­ciowe na tem­at stop­nia zaawan­sowa­nia w obsłudze kom­put­era, ser­wisów i aplikacji z których częs­to korzys­ta­ją itp..
  • Szczegółowe wyni­ki bada­nia oraz rekomen­dac­je — szczegółowe omówie­nie prob­lemów ziden­ty­fikowanych na drodze przeprowad­zonych anal­iz. Prob­le­my przed­staw­ione są na zrzu­tach ekra­nowych wybranych pod­stron z zaz­nacze­niem obszarów, w których je ziden­ty­fikowano. Znalezionym prob­le­mom przyp­isane są pri­o­ry­te­ty oraz rekomen­dac­je doty­czące poprawy użytecznoś­ci.
  • Pod­sumowanie — w tym miejs­cu zna­j­du­je się ogólne pod­sumowanie przeprowad­zonej anal­izy, liczbę znalezionych prob­lemów, moc­ne strony ser­wisu lub aplikacji oraz obszary które wyma­ga­ją poprawy.