AUDYT USABILITY

Jeśli potrze­bu­jesz szy­b­kich, konkret­nych infor­ma­cji na tem­at użytecznoś­ci i funkcjon­al­noś­ci Two­jego pro­duk­tu oraz sug­estii jak pod­nieść poziom usabil­i­ty. Audyt może być przeprowad­zony zarówno pod­czas kon­cep­cyjnych faz pro­jek­towa­nia, tworzenia grafi­ki czy wdraża­nia pro­duk­tu, a także pod­czas przepro­jek­towywa­nia już gotowego pro­duk­tu, gdy konieczne jest określe­nie jego słabych i moc­nych stron.

KORZYŚCI

Bardzo elastyczny i skuteczny sposób badania

Nie wymaga dużej ilości zasobów – konieczne jest tylko zaangażowanie analityka

Dzięki przeprowadzeniu audytu usability można odnaleźć nawet do 65% błędów na stronie

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie do badania

  Etapy prac:

  • Omówie­nie grup docelowych
  • Iden­ty­fikac­ja pro­cesów, ścieżek, głównych pro­duk­tów w badanym ser­wisie
  • Anal­iza celów biz­ne­sowych
 • Przeprowadzenie audytu usability

  Wędrówka poz­naw­cza

  Pole­ga na wykony­wa­niu przez anal­i­ty­ka wcześniej zdefin­iowanych zadań, które symu­lu­ją zachowa­nia użytkown­i­ka. Głównym celem tej częś­ci anal­izy jest zbadanie płyn­noś­ci pro­cesów, a nie anal­iza poje­dynczych pod­stron. Pod­czas real­iza­cji zada­nia anal­i­tyk odpowia­da na następu­jące pyta­nia:

  • Czy użytkown­ik będzie wiedzi­ał, w jaki sposób osiągnąć zamier­zony efekt?
  • Czy użytkown­ik zauważy ele­men­ty inter­fe­j­su pomoc­ne w real­iza­cji zada­nia?
  • Czy użytkown­ik będzie potrafił pow­iązać ele­men­ty inter­fe­j­su z akc­ja­mi, które musi wykon­ać?
  • Czy użytkown­ik będzie infor­mowany o stanie real­iza­cji zada­nia (czy otrzy­ma odpowied­nią infor­ma­cję zwrot­ną od sys­te­mu)?

  Anal­iza heurysty­cz­na

  Na tym etapie ekspert anal­izu­je ser­wis posługu­jąc się lis­ta­mi heurystyk (m.in. stwor­zoną przez Jaco­ba Nielse­na). Heurysty­ki to zbio­ry ogól­nych zasad i wskazówek dobrego pro­jek­towa­nia, doty­czą­cych między inny­mi widocznoś­ci stanu sys­te­mu, zapew­ni­a­nia skutecznej obsłu­gi błędów oraz dbałoś­ci o este­tykę i pros­totę twor­zonego rozwiąza­nia. Anal­i­tyk może wyko­rzys­tać podob­ne zasady zarówno dla aplikacji stron inter­ne­towych, urządzeń mobil­nych, gier kom­put­erowych i wszys­t­kich inter­ak­ty­wnych pro­duk­tów.

 • Efektem prac jest raport zawierający pełną analizę badanego serwisu

  Doku­mentem roboczym pod­czas anal­izy eksper­ck­iej jest szablon excel zaw­ier­a­ją­cy takie pola jak: opis ele­men­tu ser­wisu, adres URL, prob­lem, screen­shot, zalece­nia. Na pod­staw­ie tego doku­men­tu, po zakończe­niu anal­izy przy­go­towywany jest final­ny raport wskazu­ją­cy błędy w pro­duk­cie oraz rekomen­dac­je doty­czące ich rozwiąza­nia.

  Raport inter­ak­ty­wny

  Dodatkowo może­my przy­go­tować raport inter­ak­ty­wny w pro­gramie Axure i wyek­sportować go do for­matu HTML. Raport taki skła­da się ze zrzutów ekra­nowych anal­i­zowanego ser­wisu z  zaz­nac­zony­mi obszara­mi, w których znaleziono prob­le­my użytecznoś­ci (wraz z ich opisem oraz rekomen­dac­ja­mi ich naprawy). Ten rodzaj inter­ak­ty­wnego rapor­tu pozwala na szy­bkie i efek­ty­wne zapoz­nanie się z rezul­tata­mi przeprowad­zonej anal­izy.