Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisa­łem o tym, jak zmu­sza­nie do reje­stra­cji nega­tyw­nie wpły­wa na kon­wer­sję. Roz­wią­za­niem pro­ble­mu jest reje­stra­cja opcjo­nal­na – nie chcesz? Nie musisz.

Na blo­gu Get Ela­stic Jānis Lan­ka z fir­my Ela­stic Path przed­sta­wił cie­ka­we stu­dium przy­pad­ku, w któ­rym poszli o 2 kro­ki dalej z opty­ma­li­za­cją kon­wer­sji.

Dla­cze­go o 2 kro­ki?

1 krok dalej jest opi­sa­ny na blo­gu Grep (Ela­stic Path). Pra­cu­jąc nad uprosz­cze­niem pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia ziden­ty­fi­ko­wa­li parę pro­ble­mów m.in.:

 • Duża ilość kro­ków zwięk­sza ryzy­ko porzu­ce­nia koszy­ka,
 • Nie­ja­sny wybór typu klien­ta: ist­nie­ją­cy klient vs. nowy klient vs. gość

W związ­ku z tym uprosz­czo­no pro­ces do prak­tycz­nie 2 kro­ków:

1. Reje­stra­cja dla tych, któ­rzy mają kon­ta zosta­ła zespo­lo­na z dany­mi adre­so­wym do wysył­ki. Jeże­li nie pamię­ta­my, czy robi­li­śmy już tutaj zaku­py i zało­ży­li­śmy kon­to, igno­ru­je­my to i wypeł­nia­my od razu for­mu­larz.

 

2. Wpro­wa­dze­nie infor­ma­cji o płat­no­ści. Zauważ­cie na dole przy­po­mnie­nie danych adre­so­wych. I to wszyst­ko – teraz tyl­ko kli­ka­my  “Złóż zamó­wie­nie” i idzie­my do ekra­nu potwier­dza­ją­ce­go.

 

3. Ekran potwier­dza­ją­cy zło­że­nie zamó­wie­nia. Dopie­ro tutaj mamy moż­li­wość zało­że­nia kon­ta.

 

Kon­ty­nu­ując wątek pier­wot­ny – dru­gim kro­kiem w uprosz­cze­niu pro­ce­su była syn­te­za wszyst­kich kro­ków do jed­ne­go. Pomysł ten zasto­so­wa­no w ofi­cjal­nym skle­pie olim­pia­dy zimo­wej w Van­co­uver i prze­pro­wa­dzo­no testy A/B, aby spraw­dzić czy pomysł się spraw­dza.

Wer­sja przed mody­fi­ka­cją wyglą­da­ła tak:

Krok 1:

Krok 4:

Po wspo­mnia­nych zmia­na spra­wa pre­zen­tu­je się tak:

Wyni­ki testu A/B:

 • Wskaź­nik ukoń­cze­nia pro­ce­su wzrósł o 257%
 • Kon­wer­sja wzro­sła o 0.54%
 • Zwięk­sze­nie śred­niej war­to­ści zamó­wie­nia o 8.5%

Wiel­kość pró­by to 606 trans­ak­cji.

Pomysł jak naj­bar­dziej wart prze­te­sto­wa­nia na innych ser­wi­sach. Wyni­ki tutaj przed­sta­wio­ne są zachę­ca­ją­ce.

Zasta­na­wia mnie jed­nak umiesz­cze­nie pod­su­mo­wa­nia koszy­ka (i moż­li­wość zmia­ny jego zawar­to­ści) w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Czy to nie ma nega­tyw­ne­go wpły­wu na ilość anu­lo­wa­nia pro­ce­su?

/KUBA:)

3 odpowiedzi
 1. Marek Kasperski
  Marek Kasperski says:

  Case jest inte­re­su­ją­cy, to praw­da, nie jestem jed­nak prze­ko­na­ny do kro­ku 1. Jest dla mnie jasne, że taki układ stro­ny dużo lepiej obsłu­gu­je klien­tów oka­zjo­nal­nych. Nato­miast jest pro­ble­ma­tycz­ne w jaki spo­sób obsłu­gu­je klien­tów z zało­żo­nym już kon­tem?

  Pro­blem pole­ga na psy­cho­lo­gicz­nym akcen­to­wa­niu jed­ne­go roz­wią­za­nia (wypeł­nie­nie for­mu­la­rza adre­so­we­go) i przy­tło­cze­niu dru­gie­go (logo­wa­nie). Oba­wiam się, że w rezul­ta­cie może to pro­wa­dzić do tego, że użyt­kow­ni­cy nawet mają­cy już zało­żo­ne kon­to w skle­pie i pamię­ta­ją­cy hasło, w ramach pro­ce­su zaku­po­we­go, gdy zoba­czą stro­nę z tak wybi­ja­ją­cym się na pierw­szy plan for­mu­la­rzem adre­so­wym, będą go wypeł­niać zamiast się logo­wać.

  Ktoś by mógł powie­dzieć – no i co z tego, sko­ro sprze­daż jest lep­sza? No tak, ale zawią­za­nie jed­no­ra­zo­wej trans­ak­cji nie dla całe­go e-com­mer­ce jest prio­ry­te­tem.

  Odpowiedz
 2. Krzysztof Spilka
  Krzysztof Spilka says:

  $300 Mil­lion But­ton;) a tak poważ­nie, to testy A/B są napraw­dę świet­nym narzę­dziem – jak widać na powyż­szym obraz­ku. Pró­ba 606 nie jest duża, a wyni­ki wię­cej niż zachę­ca­ją­ce.

  Odpowiedz
 3. Tomasz Tybon
  Tomasz Tybon says:

  Nie zapo­mi­naj­my o tym, że użyt­kow­nik przy­cho­dzi na stro­nę w okre­ślo­nym celu. Jeśli mówi­my o “sta­łym” użyt­kow­ni­ku (czy­li takim, któ­ry już ma kon­to w sklepie/serwisie) “men­tal­nie” może on szu­kać obsza­ru logo­wa­nia, a bio­rąc pod uwa­gę, że ten obszar jest zlo­ka­li­zo­wa­ny w gór­nej (wcze­śniej widocz­nej czę­ści stro­ny) dostrze­że go zanim przej­dzie do wypeł­nia­nia danych adre­so­wych. W źró­dło­wym poście jest mowa o prze­ła­do­wy­wa­niu stro­ny np. po wpi­sa­niu kodu pro­mo­cyj­ne­go. Wpraw­dzie nie mamy poda­ne­go ekra­nu dla use­ra posia­da­ją­ce­go kon­to w skle­pie, ale śmiem zakła­dać, że po zalo­go­wa­niu może mieć wybór adre­su dosta­wy lub wpi­sa­nia nowe­go, a z pew­no­ścią pola uzu­peł­nia­ją się sto­sow­ny­mi dany­mi z kon­ta (przy­naj­mniej jak znam styl Lin­dy Bustos i pozo­sta­łych osób z Ela­stic Path).

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Tomasz TybonAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *