Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisa­łem o tym, jak zmu­sza­nie do reje­stra­cji nega­tyw­nie wpły­wa na kon­wer­sję. Roz­wią­za­niem pro­ble­mu jest reje­stra­cja opcjo­nal­na – nie chcesz? Nie musisz.

Na blo­gu Get Ela­stic Jānis Lan­ka z fir­my Ela­stic Path przed­sta­wił cie­ka­we stu­dium przy­pad­ku, w któ­rym poszli o 2 kro­ki dalej z opty­ma­li­za­cją kon­wer­sji.

Dla­cze­go o 2 kro­ki?

1 krok dalej jest opi­sa­ny na blo­gu Grep (Ela­stic Path). Pra­cu­jąc nad uprosz­cze­niem pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia ziden­ty­fi­ko­wa­li parę pro­ble­mów m.in.:

 • Duża ilość kro­ków zwięk­sza ryzy­ko porzu­ce­nia koszy­ka,
 • Nie­ja­sny wybór typu klien­ta: ist­nie­ją­cy klient vs. nowy klient vs. gość

W związ­ku z tym uprosz­czo­no pro­ces do prak­tycz­nie 2 kro­ków:

1. Reje­stra­cja dla tych, któ­rzy mają kon­ta zosta­ła zespo­lo­na z dany­mi adre­so­wym do wysył­ki. Jeże­li nie pamię­ta­my, czy robi­li­śmy już tutaj zaku­py i zało­ży­li­śmy kon­to, igno­ru­je­my to i wypeł­nia­my od razu for­mu­larz.

 

2. Wpro­wa­dze­nie infor­ma­cji o płat­no­ści. Zauważ­cie na dole przy­po­mnie­nie danych adre­so­wych. I to wszyst­ko – teraz tyl­ko kli­ka­my  “Złóż zamó­wie­nie” i idzie­my do ekra­nu potwier­dza­ją­ce­go.

 

3. Ekran potwier­dza­ją­cy zło­że­nie zamó­wie­nia. Dopie­ro tutaj mamy moż­li­wość zało­że­nia kon­ta.

 

Kon­ty­nu­ując wątek pier­wot­ny – dru­gim kro­kiem w uprosz­cze­niu pro­ce­su była syn­te­za wszyst­kich kro­ków do jed­ne­go. Pomysł ten zasto­so­wa­no w ofi­cjal­nym skle­pie olim­pia­dy zimo­wej w Van­co­uver i prze­pro­wa­dzo­no testy A/B, aby spraw­dzić czy pomysł się spraw­dza.

Wer­sja przed mody­fi­ka­cją wyglą­da­ła tak:

Krok 1:

Krok 4:

Po wspo­mnia­nych zmia­na spra­wa pre­zen­tu­je się tak:

Wyni­ki testu A/B:

 • Wskaź­nik ukoń­cze­nia pro­ce­su wzrósł o 257%
 • Kon­wer­sja wzro­sła o 0.54%
 • Zwięk­sze­nie śred­niej war­to­ści zamó­wie­nia o 8.5%

Wiel­kość pró­by to 606 trans­ak­cji.

Pomysł jak naj­bar­dziej wart prze­te­sto­wa­nia na innych ser­wi­sach. Wyni­ki tutaj przed­sta­wio­ne są zachę­ca­ją­ce.

Zasta­na­wia mnie jed­nak umiesz­cze­nie pod­su­mo­wa­nia koszy­ka (i moż­li­wość zmia­ny jego zawar­to­ści) w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Czy to nie ma nega­tyw­ne­go wpły­wu na ilość anu­lo­wa­nia pro­ce­su?

/KUBA:)

3 odpowiedzi
 1. Marek Kasperski
  Marek Kasperski says:

  Case jest inte­re­su­ją­cy, to praw­da, nie jestem jed­nak prze­ko­na­ny do kro­ku 1. Jest dla mnie jasne, że taki układ stro­ny dużo lepiej obsłu­gu­je klien­tów oka­zjo­nal­nych. Nato­miast jest pro­ble­ma­tycz­ne w jaki spo­sób obsłu­gu­je klien­tów z zało­żo­nym już kon­tem?

  Pro­blem pole­ga na psy­cho­lo­gicz­nym akcen­to­wa­niu jed­ne­go roz­wią­za­nia (wypeł­nie­nie for­mu­la­rza adre­so­we­go) i przy­tło­cze­niu dru­gie­go (logo­wa­nie). Oba­wiam się, że w rezul­ta­cie może to pro­wa­dzić do tego, że użyt­kow­ni­cy nawet mają­cy już zało­żo­ne kon­to w skle­pie i pamię­ta­ją­cy hasło, w ramach pro­ce­su zaku­po­we­go, gdy zoba­czą stro­nę z tak wybi­ja­ją­cym się na pierw­szy plan for­mu­la­rzem adre­so­wym, będą go wypeł­niać zamiast się logo­wać.

  Ktoś by mógł powie­dzieć – no i co z tego, sko­ro sprze­daż jest lep­sza? No tak, ale zawią­za­nie jed­no­ra­zo­wej trans­ak­cji nie dla całe­go e-com­mer­ce jest prio­ry­te­tem.

  Odpowiedz
 2. Krzysztof Spilka
  Krzysztof Spilka says:

  $300 Mil­lion But­ton;) a tak poważ­nie, to testy A/B są napraw­dę świet­nym narzę­dziem – jak widać na powyż­szym obraz­ku. Pró­ba 606 nie jest duża, a wyni­ki wię­cej niż zachę­ca­ją­ce.

  Odpowiedz
 3. Tomasz Tybon
  Tomasz Tybon says:

  Nie zapo­mi­naj­my o tym, że użyt­kow­nik przy­cho­dzi na stro­nę w okre­ślo­nym celu. Jeśli mówi­my o “sta­łym” użyt­kow­ni­ku (czy­li takim, któ­ry już ma kon­to w sklepie/serwisie) “men­tal­nie” może on szu­kać obsza­ru logo­wa­nia, a bio­rąc pod uwa­gę, że ten obszar jest zlo­ka­li­zo­wa­ny w gór­nej (wcze­śniej widocz­nej czę­ści stro­ny) dostrze­że go zanim przej­dzie do wypeł­nia­nia danych adre­so­wych. W źró­dło­wym poście jest mowa o prze­ła­do­wy­wa­niu stro­ny np. po wpi­sa­niu kodu pro­mo­cyj­ne­go. Wpraw­dzie nie mamy poda­ne­go ekra­nu dla use­ra posia­da­ją­ce­go kon­to w skle­pie, ale śmiem zakła­dać, że po zalo­go­wa­niu może mieć wybór adre­su dosta­wy lub wpi­sa­nia nowe­go, a z pew­no­ścią pola uzu­peł­nia­ją się sto­sow­ny­mi dany­mi z kon­ta (przy­naj­mniej jak znam styl Lin­dy Bustos i pozo­sta­łych osób z Ela­stic Path).

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *