Re­gu­la­min – Ogól­ne Wa­run­ki Sz­ko­leń Otwar­tych (da­lej w tek­ście: OWSO):

 

Roz­dział 1. De­fi­ni­cje

Ile­kroć w OWSO wy­stę­pu­ją po­ni­żej zde­fi­nio­wa­ne po­ję­cia, na­le­ży je ro­zu­mieć w spo­sób na­stę­pu­ją­cy:

 • Or­ga­ni­za­tor: Jan­me­dia In­te­rac­ti­ve Sp. z o.o. z sie­dzi­bą: 51–144 Wro­cław, ul. Wy­bic­kie­go 1, wpi­sa­na do re­je­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla Wro­cławia-Fabrycznej we Wro­cławiu VI Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS 0000212463,       NIP 897–16–96–669, REGON 933011257, ka­pi­tał za­kła­do­wy: 400.000 zło­tych.
 • Za­ma­wia­ją­cy: oso­ba fi­zycz­na nie­bę­dą­ca kon­su­men­tem w ro­zu­mie­niu art. 22¹ Ko­dek­su Cy­wil­ne­go, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka or­ga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, zgła­sza­ją­ca udział Uczest­ni­ka w Sz­ko­le­niu.
 • Uczest­nik: oso­ba fi­zycz­na skie­ro­wa­na przez Za­ma­wia­ją­ce­go do udzia­łu w szko­le­niu.
 • Sz­ko­le­nie:  jed­no lub dwu­dnio­we spo­tka­nie ma­ją­ce w na­zwie sło­wo „sz­ko­le­nie”.
 • Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Roz­dział 2. Zgło­sze­nie

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, dostępnej pod adresem: http://www.webusability.pl/oferta/szkolenie-ux/.
 2. Warunkiem udziału w  szkoleniu  jest  dostępność  wolnych  miejsc oraz przesłanie Zgłoszenia udziału w Szkoleniu.
 3. Zgło­sze­nia udzia­łu w Sz­ko­le­niu na­le­ży do­ko­nać po­przez wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza na stro­nie http://www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl/kon­tak­t/, wy­bie­ra­jąc w po­lu „Te­ma­t”, po­zy­cję Sz­ko­le­nie.
 4. In­ne for­my zgło­szeń moż­li­we są za uprzed­nim po­ro­zu­mie­niem z Or­ga­ni­za­to­rem.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 7. Zgło­sze­nie   udzia­łu w Sz­ko­le­niu jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją przez Za­ma­wia­ją­ce­go OWSO bez za­strze­żeń.

Roz­dział 3. Wpi­sa­nie na li­stę Uczest­ni­ków Sz­ko­le­nia

 1. Wpi­sa­nie na li­stę Uczest­ni­ków Sz­ko­le­nia na­stę­pu­je z chwi­lą  za­księ­go­wa­nia opła­ty za Sz­ko­le­nie na ra­chun­ku ban­ko­wym Or­ga­ni­za­to­ra. W cią­gu dwóch dni ro­bo­czych od speł­nie­nia po­wyż­sze­go wa­run­ku, Za­ma­wia­ją­cy otrzy­ma od Or­ga­ni­za­to­ra po­twier­dze­nie prze­sła­ne na ad­res e-ma­il po­da­ny w zgło­sze­niu, o wpi­sa­niu kie­ro­wa­nej przez Za­ma­wia­ją­ce­go oso­by na li­stę Uczest­ni­ków Sz­ko­le­nia.
 2. Imien­ne po­twier­dze­nie wpi­sa­nia na li­stę Uczest­ni­ków Sz­ko­le­nia gwa­ran­tu­je re­zer­wa­cję miej­sca dla Uczest­ni­ka w Sz­ko­le­niu w ter­mi­nie w po­twier­dze­niu wska­za­nym.
 3. Umo­wa w przedmio­cie Sz­ko­le­nia zo­sta­je za­war­ta z chwi­lą po­twier­dze­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra wpi­sa­nia skie­ro­wa­nej przez Za­ma­wia­ją­ce­go oso­by na li­stę Uczest­ni­ków Sz­ko­le­nia.

Roz­dział 4. Płat­ność

 1. Ce­na za udział w Sz­ko­le­niu (wy­na­gro­dze­nie Or­ga­ni­za­to­ra), po­da­na  na stro­nie www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl w wi­do­ku do­ty­czą­cym szko­le­nia jest ce­ną net­to, do któ­rej zo­sta­nie do­li­czo­ny po­da­tek VAT w je­go ak­tu­al­nej staw­ce (aktualna stawka podatku VAT wynosi: 23%).
 2. Pod­sta­wą płat­no­ści za udział w Sz­ko­le­niu jest wy­sta­wio­na przez Or­ga­ni­za­to­ra fak­tu­ra pro­-for­ma do­rę­cza­na Za­ma­wia­ją­ce­mu w for­ma­cie PDF w ter­mi­nie 2 dni ro­bo­czych, od da­ty zgło­sze­nia udzia­łu w Sz­ko­le­niu, na ad­res e-ma­il po­da­ny w zgło­sze­niu.
 3. Nieu­re­gu­lo­wa­nie przez Za­ma­wia­ją­ce­go płat­no­ści, wy­ni­ka­ją­cej z fak­tu­ry pro­-for­ma, w ter­mi­nie 2 dni ro­bo­czych od da­ty jej wy­sła­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra na ad­res e-ma­il Za­ma­wia­ją­ce­go, jest rów­no­znacz­ne z re­zy­gna­cją z uczest­nic­twa w Sz­ko­le­niu.
 4. W przy­pad­ku ure­gu­lo­wa­nia przez Za­ma­wia­ją­ce­go płat­no­ści, wy­ni­ka­ją­cej z fak­tu­ry pro­-for­ma, Or­ga­ni­za­tor wy­sta­wi i do­rę­czy Za­ma­wia­ją­ce­mu, w spo­sób opi­sa­ny w pkt 2 po­wy­żej, w ter­mi­nie 7 dni ro­bo­czych od­po­wied­nią fak­tu­rę VAT.
 5. Za­ma­wia­ją­cy wy­ra­ża zgo­dę na wy­sta­wia­nie przez Or­ga­ni­za­to­ra i wy­sy­ła­nie fak­tur pro­-for­ma i fak­tur VAT w for­mie i dro­dze elek­tro­nicz­nej.
 6. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia Sz­ko­le­nia przez Or­ga­ni­za­to­ra, kwo­ta wpła­co­na na ra­chu­nek ban­ko­wy Or­ga­ni­za­to­ra za udział w Sz­ko­le­niu zo­sta­nie zwró­co­na Za­ma­wia­ją­ce­mu w ter­mi­nie 7 dni ro­bo­czych, na ra­chu­nek ban­ko­wy wska­za­ny przez Za­ma­wia­ją­ce­go.

Roz­dział 5. Zmia­ny ter­mi­nu szko­le­nia

 1. Za­ma­wia­ją­cy mo­że do­ko­nać zmia­ny ter­mi­nu Sz­ko­le­nia naj­póź­niej na 14 dni przed ter­mi­nem Sz­ko­le­nia, po uprzed­nim uzgod­nie­niu z Or­ga­ni­za­to­rem no­we­go ter­mi­nu Sz­ko­le­nia po­przez kon­takt ma­ilo­wy lub te­le­fo­nicz­ny po­da­ny na stro­nie http://www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl/kon­tak­t/, je­że­li są do­stęp­ne in­ne ter­mi­ny Sz­ko­le­nia z te­go sa­me­go za­kre­su.
 2. Or­ga­ni­za­tor jest upraw­nio­ny do od­wo­ła­nia Sz­ko­le­nia na 2 dni ro­bo­cze przed ter­mi­nem Sz­ko­le­nia, w przy­pad­ku bra­ku wy­star­cza­ją­cej licz­by zgło­szo­nych Uczest­ni­ków oraz z in­nych waż­nych po­wo­dów, wska­za­nych w za­wia­do­mie­niu o od­wo­ła­niu Sz­ko­le­nia.
 3. In­for­ma­cja o od­wo­ła­niu Sz­ko­le­nia zo­sta­nie prze­sła­na na ad­res e-ma­il Za­ma­wia­ją­ce­go, po­da­ny w zgło­sze­niu udzia­łu w Sz­ko­le­niu. Je­że­li Sz­ko­le­nie zo­sta­je od­wo­ła­ne z przy­czyn le­żą­cych po stro­nie Or­ga­ni­za­to­ra, Za­ma­wia­ją­cy otrzy­mu­je peł­ny zwrot wnie­sio­nej opła­ty za Sz­ko­le­nie, chy­ba że uzgod­ni z Or­ga­ni­za­to­rem jej prze­zna­cze­nie na udział w ko­lej­ny­m terminie wybranego szkolenia lub in­nym Sz­ko­le­niu. W opi­sa­nych po­wy­żej przy­pad­kach Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si ja­kiej­kol­wiek da­lej idą­cej od­po­wie­dzial­no­ści.

Roz­dział 6. Re­zy­gna­cja z uczestnictwa – odstąpienie od Umowy

 1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić  w formie pi­sem­nej re­zy­gna­cji z udzia­łu w Sz­ko­le­niu, prze­sła­nej przez Zamawiającego na ad­res e-ma­il: szko­le­nia­@jan­me­dia.pl, nie póź­niej niż na 14 dni roboczych przed ter­mi­nem Sz­ko­le­nia.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 14 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (de­cy­du­je da­ta wpły­wu pi­sma z re­zy­gna­cją do Or­ga­ni­za­to­ra), Zamawiającemu przysługuje wedle jego wyboru: zwrot całej wpłaconej kwoty lub Za­ma­wia­ją­cy mo­że sko­rzy­stać z upraw­nie­nia, opi­sa­ne­go w Rozdziale 5 pkt 1  OWSO.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Uczestnika, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, a ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi.
 4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 5. W przy­pad­ku nie zło­że­nia re­zy­gna­cji przez Za­ma­wia­ją­ce­go i nie­obec­no­ści Uczest­ni­ka na Sz­ko­le­niu, Or­ga­ni­za­tor nie bę­dzie zo­bo­wią­za­ny do zwro­tu uisz­czo­nej przez Za­ma­wia­ją­ce­go opła­ty za Sz­ko­le­nie.
 6. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści udzia­łu w Sz­ko­le­niu z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uczest­ni­ka, Or­ga­ni­za­tor do­pusz­cza moż­li­wość udzia­łu w tym sa­mym Sz­ko­le­niu (w tym samym terminie) in­ne­go Uczest­ni­ka wska­za­ne­go przez Za­ma­wia­ją­ce­go, co wy­ma­ga zgod­ne­go usta­le­nia przez Or­ga­ni­za­tora i Za­ma­wia­ją­ce­go.

Rozdział 7. Oświadczenie Zamawiającego i Uczestnika szkoleń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik biorący udział w Szkoleniach realizowanych przez Organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (np. informowanie o nowych promocjach i usługach Janmedia Interactive Sp. z o.o.) Organizatora; Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie jego nazwy do grona firm, które wzięły udział w danym szkoleniu.

Rozdział 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego i tylko w tym zakresie jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia w trybie opisanym w Polityce Prywatności Organizatora, publikowanej na stronie internetowej Organizatora: www.webusability.pl.

Roz­dział 9. Po­zo­sta­łe usta­le­nia

 1. Każ­dy Uczest­nik otrzy­mu­je po Sz­ko­le­niu imien­ny cer­ty­fi­kat po­twier­dza­ją­cy ukoń­cze­nie Sz­ko­le­nia.
 2. Materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom przed, w trakcie i po Szkoleniach są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie  jest zabronione.
 3. Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do do­ko­ny­wa­nia mo­dy­fi­ka­cji pro­gra­mu Sz­ko­le­nia,  udo­stęp­nia­ne­go na stro­nie www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl w wi­do­kach do­ty­czą­cych szko­leń oraz zmiany osoby prowadzącej szkolenie, w me­ry­to­rycz­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach.

Roz­dział 10. Po­sta­no­wie­nia koń­co­we

 1. Ak­tu­al­ny tekst OWSO jest  pu­bli­ko­wa­ny na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl Or­ga­ni­za­to­ra.
 2. OWSO sta­no­wią in­te­gral­ną część za­mó­wie­nia i umo­wy o prze­pro­wa­dze­nie Sz­ko­le­nia.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w OWSO za­sto­so­wa­nie znaj­du­ją prze­pi­sy Ko­dek­su Cy­wil­ne­go.
 4. Ewen­tu­al­ne spo­ry wy­ni­ka­ją­ce z zamówienia lub umów o przeprowadzenie Szkolenia roz­strzy­ga­ne bę­dą przez sąd wła­ści­wy rze­czo­wo dla mia­sta Wro­cław.

 Rozdział 11. Obowiązywanie i zmiany OWSO

 1. OWSO  w brzmieniu niniejszym obowiązują od dnia 21.06.2017r.
 2. Zmiany OWSO wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich  na stronie we­bu­sa­bi­li­ty.pl.
 3. Zmiany OWSO nie mają wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz na warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.