Regulamin – Ogólne Warunki Szkoleń Otwartych (dalej w tekście: OWSO):

 

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w   OWSO występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator: Janmedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą: 51-144 Wrocław, ul. Wybickiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212463, NIP 897-16-96-669, REGON 933011257, kapitał zakładowy: 400.000 złotych,

Zamawiający: osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zgłaszająca udział Uczestnika w Szkoleniu.

Uczestnik: osoba fizyczna skierowana przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu.

Szkolenie:  jedno lub dwudniowe spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie”.

Rozdział 2. Zgłoszenie

1. Zgłoszenia udziału w Szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.webusability.pl/kontakt/, wybierając w polu „Temat”, pozycję Szkolenie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3. Zgłoszenie   udziału w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego OWSO bez zastrzeżeń .

Rozdział 3. Wpisanie na listę Uczestników Szkolenia

1. Wpisanie na listę Uczestników Szkolenia następuje z chwilą  zaksięgowania opłaty za Szkolenie na rachunku bankowym Organizatora. W ciągu dwóch dni roboczych od spełnienia powyższego warunku , Zamawiający otrzyma od Organizatora potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wpisaniu kierowanej przez Zamawiającego osoby na listę Uczestników Szkolenia. .

  1. Imienne potwierdzenie wpisania na listę Uczestników Szkolenia gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w Szkoleniu w terminie w potwierdzeniu wskazanym.
  2. Umowa w przedmiocie Szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Organizatora wpisania skierowanej przez Zamawiającego osoby na listę Uczestników Szkolenia.

 Rozdział 4. Płatność

1. Cena za udział w Szkoleniu (wynagrodzenie Organizatora), podana  na stronie www.webusability.pl w widoku dotyczącym szkolenia jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w jego aktualnej stawce (obecnie: 23%).

2. Podstawą płatności za udział w Szkoleniu jest wystawiona przez Organizatora faktura pro-forma doręczana Zamawiającemu w formacie PDF w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia udziału w Szkoleniu, na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

3. Nieuregulowanie przez Zamawiającego płatności, wynikającej z faktury pro-forma w terminie 2 dni roboczych od daty jej wysłania przez Organizatora na adres e-mail Zamawiającego jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.

4. W przypadku uregulowania przez Zamawiającego płatności, wynikającej z faktury pro-forma, Organizator wystawi i doręczy Zamawiającemu w sposób opisany w pkt 2 powyżej w terminie 7 dni roboczych odpowiednią fakturę VAT.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Organizatora i wysyłanie faktur pro-forma i faktur VAT w formie i drodze elektronicznej.

6. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, kwota wpłacona na rachunek bankowy Organizatora za udział w Szkoleniu zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Rozdział 5. Zmiany terminu szkolenia

1. Zamawiający może dokonać zmiany terminu Szkolenia najpóźniej na 14 dni przed terminem Szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem nowego terminu Szkolenia poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny podany na stronie http://www.webusability.pl/kontakt/, jeżeli są dostępne inne terminy Szkolenia z tego samego zakresu.

2. Organizator jest uprawniony do odwołania Szkolenia na 2 dni robocze przed terminem Szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników oraz z innych ważnych powodów, wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu Szkolenia.

Informacja o odwołaniu Szkolenia zostanie przesłana na adres e-mail Zamawiającego, podany w zgłoszeniu udziału w Szkoleniu. Jeżeli Szkolenie zostaje odwołane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Zamawiający otrzymuje pełny zwrot wniesionej opłaty za Szkolenie, chyba że uzgodni z Organizatorem jej przeznaczenie na udział w kolejnym/ innym Szkoleniu. W opisanych powyżej przypadkach Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

Rozdział 6. Rezygnacja

1. Złożenie przez Zamawiającego pisemnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu przesłanej na adres e-mail: szkolenia@janmedia.pl nie później niż 14 dni przed terminem Szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma z rezygnacją do Organizatora), a Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, opisanego w pkt 1 Rozdziału 5 OWSO.

2. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu później niż na 14 dni przed terminem Szkolenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Zamawiającego opłaty za Szkolenie.

3. W przypadku nie złożenia rezygnacji przez Zamawiającego i nieobecności Uczestnika na Szkoleniu, Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Zamawiającego opłaty za Szkolenie.

4. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w tym samym Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego, co wymaga zgodnego ustalenia przez Organizatora i Zamawiającego.

Rozdział 7. Pozostałe ustalenia

1. Każdy Uczestnik otrzymuje po Szkoleniu imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia,  udostępnianego na stronie www.webusability.pl w widokach dotyczących szkoleń, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

  1. OWSO stanowią integralną część zamówienia i umowy o przeprowadzenie Szkolenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych w OWSO zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Aktualny tekst OWSO jest  publikowany na stronie internetowej www.webusability.pl Organizatora.
  4. OWSO w brzmieniu niniejszym obowiązuje od dnia 1.08.2015r.

Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o OWSO rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla miasta Wrocław.