Opinia 5 osób nic nam nie da

Czyli cała prawda o badaniach z użytkownikami

Specjaliści od użyteczności przekonują, że testy z użytkownikami są podstawą w tworzeniu przyjaznych użytkownikom stron i aplikacji. Takie testy nie muszą być bardzo kosztowne i czasochłonne – nawet kilka osób wystarczy, żeby uzyskać zadowalające wyniki. Skoro jednak wystarczy zapytać parę osób o opinię, przecież można podpytać znajomych lub wysłać ankiety. Po co tracić czas i pieniądze na badania? Więcej

Testy z użytkownikami – case study „Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Zróbmy testy A/B – ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mierzenie wpływu zmian w designie w bezpośrednim przełożeniu na upragnioną konwersję jest niewątpliwie wartościowe, łatwo dostępne, niedrogie i szeroko wykorzystywane, także przez gigantów takich jak Amazon czy Google. Po co organizować badania dla kilku osób, skoro możemy zebrać dane od tysięcy nie wstając od biurka?

Więcej

Biblioteka ikon do Axure

Jeżeli korzystacie z Axure to mamy dla Was niespodziankę – bibliotekę 40 standardowych ikon zaprojektowanych przez grafików Janmedia Interactive. Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą przy tworzeniu kolejnych prototypów! 🙂

Link do pobrania biblioteki: ikony-webusability

Mental notes – pamiętaj o psychologii

Stephen P. Anderson jest pomysłodawcą Mental notes – talii kart, które mają wspomóc proces projektowania stron. W jaki sposób? Poprzez  „wniesienie odrobiny psychologii do tego procesu”.  Na każdej z kart znajduje się krótkie omówienie pewnej normy lub zasady która determinuje nasze zachowanie oraz wskazówka co do jej możliwego wykorzystania w procesie projektowym.

Wygląda interesująco – ‚Mental notes’ mogą być pomocnym narzędziem np. przy brainstormingu, tym bardziej, że zawsze będziemy mogli wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa:) Więcej

Szybkie prototypowanie online – pidoco°

Już od tylko 30EUR na miesiąc 🙂 można tworzyć szybko prototypy www w narzędziu nazwanym pidoco°.

Więcej

Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rzeczy warto rozpowszechniać – wzorce projektowe – coś, z czego każdy UI designer powinien korzystać.

Więcej